Normativa
DOG 30-1-2012. Anuncio do 11 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario... 30-01-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
DOG 27-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011. 27-01-2012
DOG 25-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios... 25-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres. 20-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de ... 19-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 10 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a Resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de... 19-01-2012
DOG 18-1-2012. Corrección de erros. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012. 18-01-2012
DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012. 16-01-2012
BOE 14-1-2012. Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria regula 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 9 de xaneiro de 2012 pola que se determina a adscrición dos órganos superiores e directivos regulados no Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. 16-01-2012
DOG 9-1-2012. Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo... 09-01-2012
BOE 31-12-2011. Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 03-01-2012
BOE 28-12-2011. Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos ... 03-01-2012
DOG 27-12-2011. Resolución do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo ... 03-01-2012
DOG 23-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2010-2011. 03-01-2012
DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio ... 03-01-2012
DOG 22-12-2011. Decreto 230/2011, do 7 de decembro, polo que se modifica o Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 22-12-2011
DOG 21-12-2011. Corrección de erros. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos... 22-12-2011
BOE 21-12-2011. Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia ... 22-12-2011
Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ... 07-12-2011
Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de incorporación a listas de espera ... 01-12-2011
DOG 29-11-2011. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación... 30-11-2011
BOE 30-11-2011. Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá para el ... 30-11-2011
DOG 25-11-2011. Corrección de erros. Resolución do 9 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2011-2012 ... 25-11-2011
Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil ... 23-11-2011
DOG 18-11-2011. Anuncio do 7 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de escolas ... 18-11-2011
BOE 18-11-2011. Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria ... 18-11-2011
BOE 18-11-2011. Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 18-11-2011
BOE 18-11-2011. Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros. 18-11-2011
DOG 17-11-2011. Orde do 2 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir... 17-11-2011
DOG 16-11-2011. Corrección de erros. Orde do 10 de outubro de 2011 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 17-11-2011
BOJA 7-11-2011. Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario de las bolsas de trabajo con perfil bilingüe de las especialid... 07-11-2011
BOJA 7-11-2011. Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo de la especialidad de Idioma Extranjero-Franc 07-11-2011
BOJA 7-11-2011. Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo de la especialidad de Idioma Extranjero... 07-11-2011
Resolución de 2 de noviembre de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se efectúa convocatoria de carácter regional ... 04-11-2011
BOJA 2-11-2011. Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de especialidades con ... 02-11-2011
DOG 2-11-2011. Orde do 25 de outubro de 2011 pola que se publica a relación de centros seleccionados para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso escolar 2011-2012, convocados ... 02-11-2011
Resolución de 28 de octubre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento especial de ampliación de listas... 02-11-2011
DOG 28-10-2011. Orde do 10 de outubro de 2011 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 02-11-2011
BOE 28-10-2011. Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto y material ... 02-11-2011
BOE 25-10-2011. Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas Viajeras" durante 2012. 26-10-2011
BOE 25-10-2011. Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2011-2012. 26-10-2011
BOE 24-10-2011. Orden EDU/2855/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional... 26-10-2011
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de las... 24-10-2011
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera ... 24-10-2011
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 18-10-2011
BOE 17-10-2011. Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Centros de Educación Ambiental" durante... 17-10-2011

Páginas