Normativa
DOG 27-6-2013. Corrección de erros. Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. 27-06-2013
DOG 25-6-2013. Decreto 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. 25-06-2013
DOG 12-6-2013. Decreto 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos. 12-06-2013
DOG 7-6-2013. Decreto 82/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. 07-06-2013
DOG 3-6-2013. Decreto 78/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros. 03-06-2013
DOG 31-5-2013. Corrección de erros. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 31-05-2013
DOG 30-5-2013. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 30-05-2013
Proxecto de Orde pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 15-05-2013
DOG 15-5-2013. Decreto 73/2013, do 18 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. 15-05-2013
DOG 14-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2013/14. 14-05-2013
DOG 10-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores... 10-05-2013
Proxecto de Decreto polo que se regulan os comedores escolares... 24-04-2013
DOG 24-4-2013. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado... 24-04-2013
DOG 19-4-2013. Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico... 19-04-2013
DOG 16-4-2013. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico... 16-04-2013
DOG 25-3-2013... acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. 25-03-2013
Resolución de 08 de marzo de 2013 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para cubrir puestos docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2012-2013 en las especialidades de Neerlandés del Cuerpo de Pro 20-03-2013
DOG 12-7-2012. Resolución do 6 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a resolución provisional de admitidos e a resolución provisional de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal... 13-07-2012
BOE 5-7-2012. Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007... 05-07-2012
DOG 29-6-2012. Orde do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF... 29-06-2012
DOG 5-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se implantarán ... 05-06-2012
DOG 30-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011 convocados pola Orde do 20 de xaneiro de 2012 (DOG do 27 de xaneiro). 30-05-2012
DOG 25-5-2012. Resolución do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para ... 25-05-2012
DOG 7-5-2012. Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso... 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013. 07-05-2012
Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados ... 02-05-2012
DOG 26-4-2012. Resolución do 13 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, ... 27-04-2012
BOE 21-4-2012. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 23-04-2012
DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas... 19-04-2012
DOG 17-4-2012. Corrección de erros. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. 17-04-2012
DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento... 10-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia... 10-04-2012
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Resolución de 13 de marzo de 2012 por la que se hace pública la convocatoria para la autorización de los centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros integrados de formación profesional de la Comunidad ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Orden de 14 de marzo de 2012 por la que se autoriza el cambio de denominación del Instituto de Educación Secundaria A Carballeira en el ayuntamiento de Ourense. 04-04-2012
DOG 21-3-2012. Resolución do 29 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do ... 21-03-2012
DOG 20-3-2012. Resolución do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para ... 20-03-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica... 09-03-2012
DOG 1-3-2012. Resolución do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e ... 01-03-2012
BOE 1-3-2012. Orden ECD/387/2012, de 1 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza ... 01-03-2012
BOC 1-3-2012. Decreto 7/2012, de 23 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2012 correspondiente a cuerpos docentes. 01-03-2012
DOG 29-2-2012. Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo de diversas especialidades do corpo ... 01-03-2012
BOJA 22-2-2012. Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de ... 22-02-2012
DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos ... 20-02-2012
DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. 20-02-2012
BOE 13-2-2012. Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de los programas de... 13-02-2012
DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que e 03-02-2012

Páginas