BOLSAS TRABALLO 2020

CEUTA E MELILLA

ESPECIALIDADES CONVOCADAS:

Secundaria, PTFP, EOI e Conservatorio

Prazo de presentación de solicitudes:ABERTO desde o 26 de setembro de 2020 ata o 05 de outubro de 2020

Acceso ao servizo online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1426

Bolsa de emprego prazas Dirección Provincial de Educación de Burgos

Información e contacto Servizo Universitario de Emprego Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Despachos 80-85. C/ Parralillos s/n. 09001 Burgos (Burgos) 947 25 93 69, 634 26 22 18 uniempleo@ubu.es practicas@ubu.es Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas.

Fóra deste horario: concertar cita O Servizo Universitario de Emprego da Universidade de Burgos é Axencia de Colocación co número de rexistro nº: 0800000209. Realizamos a intermediación da oferta de prazas vacantes da Dirección Provincial de Educación de Burgos coa procura dos perfís.

IMPRESCINDIBLE: Estar en posesión do Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas ou equivalente. INTERESADOS: Enviar CV a uniempleo@ubu.es Referencia: Vacantes docenteshttps://www.csif.es/contenido/galicia/educacion/304949

Máis información AQUÍ

APERTURA DE LISTAS EN ARAGÓN.

MESTRES: LINGUA ESTRANXEIRA: ALEMÁN.

O prazo para presentar as solicitudes finaliza ás 14 horas do xoves 1 de outubro de 2020.

Solicitude presentaráse telemáticamente a través de PADDOC (Consultar Ayuda para cumplimentar la solicitud).

SOLICITUD

REQUISITOS DE TITULACIÓN

  • Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Primaria, con mención en Alemán y, además del mencionado título, la acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas

  • Estar en posesión del Título de Maestro especialidad de Lengua Extranjera: Alemán.

Si no se posee ninguno de los títulos anteriores, se deberá estar en posesión del Título de Maestro de cualquier otra especialidad o del Título de Graduado en Primaria o en Infantil y además alguna de las siguientes titulaciones:

  • Título de Graduado en Estudios Alemanes.

  • Licenciatura en Filología Alemana.

  • Diplomatura en Traducción e Interpretación en Alemán (o el Grado correspondiente)

  • Certificado de nivel avanzado de Alemán de la Escuela Oficial de Idiomas.

Solamente es necesario acudir a la prueba provistos del DNI o Pasaporte. El resto de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos se grabará, únicamente por los candidatos APTOS, en formato electrónico en la plafaforma PADDOC.

- CONVOCATORIA ALEMÁN (23/09/2020)

- ANEXO I: TITULACIONES

- NORMATIVA INTERINOS

COMUNIDADE DE MADRID CONVOCATORIA BOLSAS EXTRAORDINARIAS SECUNDARIA

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes na bolsa extraordinaria para diferentes especialidades:

- Latín - Lingua Castelá e literatura

- Matemáticas - Bioloxía e xeoloxía

- Inglés

- Tecnoloxía

- Economía

- Administración de empresas

- Asesoría e procesos de imaxe persoa

- Informática

- Organización e proxectos de fabricación mecánica

- Procesos de produción agraria

- Procesos na industria alimentaria

- Procesos sanitarios

- Procesos e produción en artes gráficas

- Sistemas electrónicos

Requisitos 2.1. Requisito de formación pedagóxica.

Todos os participantes neste procedemento deberán posuír os requisitos xerais e específicos establecidos no Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos Corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e regúlase o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo séptima da citada Lei, así como os requisitos xerais recollidos na Base Segunda da Resolución do 8 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se regula a formación das listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade de todos os Corpos Docentes non universitarios (Mestres, Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores e Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño) para o curso escolar 2020-2021, e ademais:

2.2. Requisito de titulación específica da especialidade.

Para cada especialidade, os participantes deberán acreditar algunha das titulacións que se recollen no Anexo I da citada Resolución de 8 de maio de 2020..

2.3. Outros requisitos:

— Non ser funcionario de carreira en activo.

— Non estar en situación de baixa temporal sen causa xustificada ou por contrato de traballo nas listas de aspirantes a interinidade da Comunidade de Madrid no curso 2020-2021.

— Non ser condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidad sexual, conforme ao indicado en apartado cuarto da presente Resolución.

ENCHEMENTO DE SOLICITUDES

As solicitudes de participación cumprimentaranse exclusivamente por medios electrónicos, a través da aplicación informática que se atopa dispoñible no portal www.comunidad.madrid, pestana “Administración electrónica:

Punto de acceso xeral”, escribindo no texto da buscador “convocatoria extraordinaria interinidade docentes 2021”. Poderase acceder a través do portal persoal +educación, seguindo a seguinte secuencia: www. madrid. org/ edu_ rrhh, “Funcionarios docentes, “Interinos”, “Secundaria, FP e RE 2020-2021”, “Novas convocatorias”.

PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación desta convocatoria (15 de setembro) . Concluído devandito prazo, non se admitirán solicitudes nin modificación algunha ás peticións formuladas, nin documentación referida aos méritos achegados.

Para ver a convocatoria pulsa AQUÍ