CONCURSO DE TRASLADOS 2020-2021
06 de Octubre de 2020

CONCURSO DE TRASLADOS 2020-21

Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes de 19 de outubro de 2020 e do 13 de novembro de 2020

INSTRUCIÓNS TOMA DE POSESIÓN

LIGAZÓN A TODA A INFORMACIÓN CXT

Apertura do prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados

Apertura do prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados convocados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación (cursos 2019/2020 e 2020/2021). Inclúense, de ser o caso, os concursos específicos: orientación e adultos.

O persoal interesado deberá solicitar cita previa cun mínimo de 2 días de antelación a data na que se pretende retirar a documentación, enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: cxt.publicacions@edu.xunta.es .

No correo que se envíe deberase indicar: *Corpo polo que participou, DNI, apelidos e nome, teléfono móbil e a data na que quere retirar a documentación.

No caso de que non sexa posible adxudicar a cita na data solicitada, enviarase un correo á persoa solicitante para que seleccione unha nova data entre as dispoñibles.

O prazo para retirar as publicacións será dende o día 28 de xuño ata o 16 de xullo de 2021, (ambos os dous incluídos), en horario de 10.00 a 13.00 horas.

A recollida realizarase na Oficina de Información da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781-Santiago de Compostela.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CORPO DE MESTRES

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de acordo co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

De conformidade co establecido na base trixésimo cuarta da Orde do 19 de outubro de 2020 (DOG do 30 de outubro), a toma de posesión dos novos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2021, polo que o cesamento nos centros anteriores expedirase con efectividade do 31 de agosto de 2021.

LIGAZÓN AO DOG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación para o 2021

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA SECUNDARIA

EXPECTATIVA DE DESTINO

PERSOAS EXCLUÍDAS

LIGAZÓN Á PÁXINA DA CONSELLERÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDE DO CXT 2020-2021

ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación

LIGAZÓN PARA PARTICIPAR

CONVOCATORIA DOG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución, lista de excluidos e adxudicación provisional de vacantes do Concurso de traslados entre persoal docente do corpo de mestres

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web.

O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións: dez (10) días hábiles

Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.



As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

  • O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 de marzo ata o 26 de marzo, ambos incluídos.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE PRIMARIA

RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORPO DE MESTRES

LISTAXE PROVIISONAL DE EXCLUÍDOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS PARA O PARA OS CORPOS DE PES, EOI, MÚSICA, INSPECCIÓN E ARTES

Adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

PERSOAS EXCLUÍDAS DE SECUNDARIA

LIGAZÓN Á NOTICIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

LIGAZÓN Á NOTICIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSIF INFORMA

Podes consultar o CSIF INFORMA en anexo ou na seguinte ligazón: CSIF INFORMA CXT 2020/2021

  • Información xeral sobre a convocatoria
  • Resumo do baremo aplicado
  • Ampliación do baremo aplicado
  • Táboas informativas: puntuación coa que se obtivo praza no CXT 2019/20, docentes en expectativa de destino e suprimidos/as e desprazados/as

XUBILACIONS PREVISTAS POR PROVINCIAS

A CORUÑA

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

LUGO

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

OURENSE

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

PONTEVEDRA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

VACANTES DEFINITIVAS

GALICIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODES CONSULTAR OS CONCURSOS ANTERIORES:

Concurso 2019-2020

Concurso 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICADO O BAREMO DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS E DOS CONCURSOS ESPECÍFICOS DE ORIENTACIÓN E DE ADULTOS

TODA A INFORMACIÓN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------