CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021-2022.
CXT 2021-2022
08 de Octubre de 2021

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021/2

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS

PUBLICADO NO DOG A RESOLUCIÓN DEFINITIVA

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 26 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 214, do 8 de novembro) (código de procedemento ED012A).

Primeiro. Adxudicarlle destino definitivo, en virtude de concurso de traslados, ao persoal funcionario docente do corpo de mestres que figura no anexo I desta resolución, nos centros e sedes que nel se especifican.

Segundo. Adxudicarlle destino definitivo, en virtude de concurso de traslados, ao persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que figura no anexo II desta resolución, nos centros e sedes que nel se especifican.

Terceiro. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal funcionario do corpo de mestres que se relaciona no anexo III.

Cuarto. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal funcionario dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que se relacionan no anexo IV.

Quinto. Aprobar e publicar a relación definitiva de persoas excluídas dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que se relacionan no anexo V, polas causas que se indican.

Sexto. No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados pola presente resolución e co obxecto de determinar cal é o profesorado afectado pola dita supresión, observarase o disposto no artigo 3 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que impartan ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el (DOG núm. 169, do 1 de setembro).

Tamén se poderán declarar anulados os destinos adxudicados que estean afectados pola estimación de recursos derivados desta resolución. O profesorado afectado e que participa como forzoso quedará na situación de suprimido con dereito preferente á localidade/zona en que se lle anula o posto de traballo obtido. Se participaron con carácter voluntario, adquirirán o dereito preferente á localidade e á zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido ou en que tiña acreditado o destino definitivo, á súa elección, sempre e cando a súa resulta non fose cuberta.

Sétimo. De conformidade co establecido na base trixésimo cuarta da Orde do 26 de outubro de 2021 (DOG do 8 de novembro), a toma de posesión dos novos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2022, polo que o cesamento nos centros anteriores se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2022.

Oitavo. Ao persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos, inspectores, profesores ou mestres que obteña destino desde a situación de persoal suprimido ou desprazado ou exercendo o dereito de retorno, faráselle constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Noveno. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal),con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de acordo co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de APD, mestres e inspectores de educación

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 26 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm.214, do 8 de novembro) (código de procedemento ED012A).

Así mesmo, unha vez publicada a dita resolución no Diario Oficial de Galicia, o persoal interesado poderá interpoñer, por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada), un recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes a contar dende o día seguinte á dita publicación, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para os efectos de interpoñer o recurso de reposición, a persoa interesada deberá proceder do seguinte xeito:

1.- Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

2º Autenticarse co seu usuario e contrasinal

3º.- Localizar o expediente correspondente á solicitude de participación do concurso de traslados (código de procedemento ED012A/2021) e premer na opción de “Acción” para elixir o trámite “Recurso de reposición”

4º Encher o formulario, anexar a documentación, se é o caso, asinar e presentar electronicamente premendo no botón “Asinar e presentar”

O recurso estará correctamente presentado cando poida descargarse tanto o recurso de reposición asinado como o recibo de presentación deste.

PREME AQUÍ PARA A NOTICIA COMPLETA

LIGAZÓN A TODA A INFORMACIÓN SOBRE O CONCURSO DE TRASLADOS

IMPORTANTE: O prazo para participar nas Comisións de Conciliación familiar e de Saúde será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG

VACANTES DEFINITIVAS DO CXT

PREME AQUÍ

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CXT

PREME AQUÍ

RESOLUCIÓN PROVISONAL CONCURSO DE ORIENTACIÓN

PREME AQUÍ

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021/22

Unha vez publicada no DOG a convocatoria do Concurso Xeral de Traslados publicamos o monográfico CSIF INFORMA sobre o CXT 21-22 donde podes informarte dos aspectos máis importantes relacionados co concurso (baremo, forma de participación, táboas co profesorado en expectativa, puntuación coa que se obtivo destino no anterior concurso…)

Podes consultar a Guía de participación no CXT para ver como debes facer a túa instancia paso a paso.

Tes á túa disposición tamén un catálogo de centros donde podes consultar información sobre cada centro.

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 9 ao 29 de novembro ambos incluídos.

  • Presentación e entrega das solicitudes: por sede electrónica de xeito exclusivo.

XUBILACIÓNS PREVISTAS POR PROVINCIAS

A CORUÑA

PRIMARIA E SECUNDARIA

LUGO

PRIMARIA

SECUNDARIA

OURENSE

PRIMARIA

SECUNDARIA

PONTEVEDRA

PRIMARIA

SECUNDARIA

VACANTES POR PROVINCIAS

A CORUÑA

VACANTES PROVISIONAIS PRIMARIA

VACANTES PROVISIONAIS DE SECUNDARIA

LUGO

VACANTES PROVISIONAIS

OURENSE

VACANTES PROVISIONAIS

PONTEVEDRA

VACANTES PROVISIONAIS PRIMARIA

VACANTES PROVISIONAIS

VACANTES PROVISIONAIS FACILITADAS POLA CONSELLERÍA

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

PROFESORES EOI

PROFESORES DE FP

MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO

INSPECTORES

MESTRES

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN MESTRES 2021/22

ORDE do 5 de novembro de 2021

Acceso ao CONCURSO: http://www.edu.xunta.gal/cxt e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

  • As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. (código de procedemento ED013A).
  • Prazo presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG

TODA A INFORMACIÓN SOBRE O CONCURSO

-----------------------------------------------

COMISIÓN AVALIADORA CXT

RESOLUCIÓN

-----------------------------------------------

PODES CONSULTAR AQUÍ OS CONCURSOS ANTERIORES:

Consulta CXT 2020-2021

Consulta CXT 2019-2020

Consulta CXT 2018-2019

Ficheros Adjuntos:
PDF icon ADXUDICACIÓN PROVISIONAL ORIENTACIÓN PDF icon RESOLUCIÓN PROVISIONAL ORIENTACIÓN PDF icon EXCLUÍDOS ORIENTACIÓN PDF icon RESOLUCIÓN PROVISIONAL ALFABÉTICOPDF icon RESOLUCIÓN PROVISIONAL POR ESPECIALIDADESPDF icon RESOLUCIÓN PROVISIONAL CXTPDF icon EXCLUÍDAS MESTRESPDF icon ADXUDICACION PROVISIONAL MESTRESPDF icon CSIF INFORMA CXT 2021-22.pdfPDF icon GUÍA DE PARTICIPACIÓN NO CXTPDF icon - CATALOGO E XORNADAS CXT 21-22.pdfPDF icon CXT ORDE do 26 de outubro de 2021PDF icon XUBILACIÓNS PRIMARIA OURENSE 2021.pdfPDF icon XUBILACIÓNS SECUNDARIA OURENSE 2021.pdfPDF icon XUBILACIÓNS SECUNDARIA LUGO-2.pdfPDF icon XUBILACIÓNS PRIMARIA LUGO-2.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS OURENSE CXT 21-22.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS LUGO.pdfPDF icon XubilacionsPrimariaPontevedra 21.pdfPDF icon XubilacionsSecundariaPontevedra21.pdfPDF icon CXT_21_22_VACANTES PROVISIONAIS PRIMARIA PONTEVEDRA.pdfPDF icon CXT_21_22_VACANTES PROVISIONAIS Secundaria Pontevedra.pdfPDF icon XUBILACIÓNS A CORUÑA CXT1.pdfPDF icon VACANTES PRIMARIA CORUÑAPDF icon VACANTES PROVISIONAIS SECUNDARIA CORUÑAPDF icon CIRCULAR CXT 8/2021PDF icon ORDE DO CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN MESTRESPDF icon VACANTES PROVISIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS DE EOI.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS DE FP.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS DE MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS DE PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS INSPECTORES.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS MESTRES.pdfPDF icon VACANTES PROVISIONAIS SECUNDARIA CORUÑA.pdfPDF icon VCANTES PROVISIONAIS DE CATEDRATICOS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS.pdfPDF icon resolucion_17.11.2021_publicacion_de_vacantes_provisionais.pdfPDF icon COMISIÓN AVALIADORA.pdfPDF icon anexo_iii.-_expectativa_primaria.pdfPDF icon anexo_v_listaxe_definitiva_de_persoas_excluidas_no_cxt(1)(1).pdfPDF icon anexo_iv_0_0(1).pdfPDF icon anexo_ii_adxud_secundaria_e_outros_defi.pdfPDF icon anexo_i_adxud_primaria_defi.pdfPDF icon anexo_i_25_0.pdfImage icon CONCURSO TRASLADOS RESOLUCIÓN DEFINITIVA.jpg