Normativa
Borrador do decreto de «Certificación Galega de Excelencia en Igualdade» 18-07-2022
Nuevo régimen de flexibilidad horaria por conciliación familiar 09-02-2021
BOE: Acuerdo sobre la distribución del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.
BOE: Acuerdo sobre la distribución del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia. 07-06-2016
PUBLICADA LA MODIFICACIÓN DE LA LOPJ 22-07-2015
PUBLICADA LA LEY DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN LA ADMÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL 14-07-2015
CSIF REITERA A LA DIRECCIÓN XERAL MODIFICACIONES EN EL HORARIO DE VERANO 10-06-2015
CSI-F DENUNCIA ANTE EL VALEDOR DO POBO IRREGULARIDADES Y LA OBSTRUCCIÓN DE AMTEGA PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL TELETRABAJO 30-04-2015
CSI•F INFORMA: LEY DE EMPLEO PUBLICO DE GALICIA: La Ley de las minorías absolutas. 03-03-2015
POSICIONAMIENTO DE CSI·F ANTE EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 43/2003 DE MONTES 20-02-2015
SERGAS INSTRUCIÓNS PAGA EXTRA 2012 19-01-2015
ANTEPROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA 25-06-2014
ANTEPROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 12-07-2013
CSI•F PRESENTOU MAIS DUN CENTO DE ALEGACIÓNS E CONSIDERACIÓNS AO ANTEPROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA. 08-05-2013
NOVOS PERÍODOS E CUANTÍAS DE XUBILACIÓN 19-01-2013
DOG 10-8-2012. Decreto 169/2012, do 1 de agosto, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2013. 24-08-2012
LEI 9/2012, DO 3 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN DAS DISPOSICIÓNS BÁSICAS DO REAL DECRETO LEI 20/2012, DO 13 DE XULLO, DE MEDIDAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E DE FOMENTO DA COMPETITIVIDADE, EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO. 13-08-2012
DOG 5-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se implantarán ... 05-06-2012
DOG 30-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011 convocados pola Orde do 20 de xaneiro de 2012 (DOG do 27 de xaneiro). 30-05-2012
DOG 25-5-2012. Resolución do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para ... 25-05-2012
DOG 7-5-2012. Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso... 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013. 07-05-2012
Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados ... 02-05-2012
DOG 26-4-2012. Resolución do 13 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, ... 27-04-2012
BOE 21-4-2012. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 23-04-2012
DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas... 19-04-2012
DOG 17-4-2012. Corrección de erros. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. 17-04-2012
A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR CONVOCA A REALIZACIÓN DAS PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO PLADIGA: 11-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 26 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as notas definitivas da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de 10-04-2012
DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento... 10-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia... 10-04-2012
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Resolución de 13 de marzo de 2012 por la que se hace pública la convocatoria para la autorización de los centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros integrados de formación profesional de la Comunidad ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Orden de 14 de marzo de 2012 por la que se autoriza el cambio de denominación del Instituto de Educación Secundaria A Carballeira en el ayuntamiento de Ourense. 04-04-2012
DOG 21-3-2012. Resolución do 29 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do ... 21-03-2012
DOG 20-3-2012. Resolución do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para ... 20-03-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica... 09-03-2012
BOJA 22-2-2012. Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de ... 22-02-2012
DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos ... 20-02-2012
DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. 20-02-2012
BOE 13-2-2012. Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de los programas de... 13-02-2012
DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que e 03-02-2012
DOG 30-1-2012. Anuncio do 11 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario... 30-01-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
CURSOS DE FORMACIÓN DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (CEGAS) 27-01-2012
DOG 27-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011. 27-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres. 20-01-2012

Páginas