Concursos y movilidad
Abierta lista de profesores de religión de primaria. 03-01-2012
DOG 29-12-2011. Resolución do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 03-01-2012
DOG 27-12-2011. Resolución do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo ... 03-01-2012
Resolución do 12 de decembro de 2011 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. 19-12-2011
Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 19-12-2011
Abierta lista de interinos de Pedagogía Terapéutica. 30-11-2011
Abierta lista de interinos maestros de inglés. 30-11-2011
DOG 29-11-2011. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación... 30-11-2011
MODIFICACIÓN DAS RPT DE SANIDADE / SERGAS E INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 25-11-2011
Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil ... 23-11-2011
DOG 22-11-2011. Anuncio do 8 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nos corpos de profesores de ensino secundario... 22-11-2011
CONCURSO DE TRASLADOS – PERSOAL LABORAL GRUPO I - IV 17-11-2011
DOG 17-11-2011. Orde do 2 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir... 17-11-2011
DOG 15-11-2011. Orde do 3 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes... 15-11-2011
Anuncio do 8 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de ... 15-11-2011
Resolución de 2 de noviembre de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se efectúa convocatoria de carácter regional ... 04-11-2011
Abierta lista de interinos de Profesores de Enseñanza Secundaria de Inglés. 03-11-2011
Resolución de 28 de octubre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento especial de ampliación de listas... 02-11-2011
Abiertas tres listas de interinos. 26-10-2011
Abierta lista de interinos Maestros de Inglés. 26-10-2011
Abiertas dos listas de interinos. 24-10-2011
Convocada plaza en Zaragoza para profesor especialista para enseñazas de Formación Profesional. Cilclo Prevención de riesgos profesionales. Modulo Emergencias. 05-10-2011
Abiertas seis listas de interinos. 03-10-2011
Abiertas tres listas de interinos Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 03-10-2011
Abierta lista de interinos de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. 30-09-2011
Abierta lista de interinos de Audición y Lenguaje. 30-09-2011
Resolución de la Delegación Provincial de Educación de Huelva, por la que se realiza convocatoria para la confección de la lista provincial para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones del Profesorado de Religión Católica. 29-09-2011
Abierta lista de interinos de organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 29-09-2011
DOG 27-9-2011. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos 28-09-2011
CSIF INFORMA: EN EL B.O.E correspondiente al día 26 de septiembre de 2.011 numero 231, se publica la convocatoria de ACCESO A LA FORMACION ESPECIALIZADA EN TODAS LAS CATEGORIAS POSIBLES DE LAS PROFESIONAES SANITARIAS. 27-09-2011
Abiertas cuatro listas de interinos en Melilla. 26-09-2011
Abierta lista de profesores especialistas de Emergencias. 26-09-2011
Abierta lista de interinos de Francés. 26-09-2011
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la espe 26-09-2011
BOE 24-9-2011. Orden EDU/2530/2011, de 9 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los s 26-09-2011
COMISIÓN DE PERSOAL – 20 DE SETEMBRO 26-09-2011
DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 20 20-09-2011
CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS – OUTRAS ADMINISTRACIÓNS 19-09-2011
OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO DE ENTIDADES LOCAIS (06/02/2012) 19-09-2011
CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL LABORAL – GRUPO V 19-09-2011
ESTADO DOS PROCESOS SELECTIVOS (17/02/2012) 19-09-2011
DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 20 19-09-2011
DOG 19-9-2011. Corrección de erros. Orde do 1 de agosto de 2011 pola que se amplía a autorización para a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 19-09-2011
Informe de la OCDE sobre educación. 19-09-2011
Resolución del Subdirector General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Escuelas Of 19-09-2011
Resolución del Subdirector General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza S 19-09-2011
Resolución del Subdirector General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza S 19-09-2011
DOG 16-9-2011. Resolución do 14 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2011-2012. 16-09-2011
Resolución del Subdirector General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Maestros en la especialid 16-09-2011
Resolución del Director General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secu 16-09-2011

Páginas