Llistes de les Plantilles Orgàniques i de les Places Vacants.

  • Boletines y publicaciones CSIF
  • Concursos y movilidad
  • Traslados
  • Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
  • Catedráticos Enseñanza Secundaria
  • Funcionario
  • Maestros
  • Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial

25 de enero de 2024

Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants - BOIB Núm 012 - 25 / gener / 2024

- COS DE MESTRES 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/12/1154004

 

- COSSOS DE CATEDRÀTICS I DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/12/1154006

 

- COS D'INSPECTORS

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/12/1154008

COMPARTIR