OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES
14 de Enero de 2022

OPOSICIÓNS 2022. OFERTA DE EMPREGO POR CORPOS E ESPECIALIDADES

Podes consultar todas as prazas e especialidades na AQUÍ ou no anexo adxunto na noticia

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Filosofía

3

42

45

003

Latín

-

5

5

004

Lingua Castelá e Literatura

5

70

75

005

Xeografía e Historia

6

84

90

006

Matemáticas

10

126

136

007

Física e Química

5

73

78

008

Bioloxía e Xeoloxía

5

67

72

009

Debuxo

4

58

62

010

Francés

3

37

40

011

Inglés

9

116

125

015

Portugués

-

4

4

016

Música

1

7

8

017

Educación Física

3

42

45

018

Orientación Educativa

1

11

12

019

Tecnoloxía

4

56

60

053

Lingua Galega e Literatura

7

108

115

101

Administración de Empresas

1

14

15

102

Análise e Química Industrial

-

5

5

103

Asesoría e procesos de imaxe persoal

1

7

8

105

Formación e Orientación Laboral

2

33

35

107

Informática

3

40

43

110

Organización e Xestión Comercial

1

19

20

111

Organización e Procesos de Mantemento de vehículos

1

9

10

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

-

6

6

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

6

7

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

6

7

118

Procesos Sanitarios

1

7

8

124

Sistemas Electrónicos

1

15

16

125

Sistemas Electrotécnicos e automáticos

1

18

19

Total

80

1.091

1.171

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Alemán

--

2

2

008

Francés

1

6

7

009

Galego

-

6

6

011

Inglés

2

28

30

Total

3

42

45

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

503

Conservación e Restauración de Obras Escultóricas

-

2

2

504

Conservación e Restauración de Obras Pictóricas

-

2

2

508

Debuxo Técnico

-

2

2

511

Deseño de Produto

-

1

1

516

Historia da Arte

-

1

1

Total

-

8

8

Corpo de Mestres

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

031

Educación Infantil

13

167

180

032

Lingua extranxeira: Inglés

4

51

55

033

Lingua extranxeira: Francés

6

84

90

034

Educación Física

3

42

45

035

Música

4

51

55

036

Pedagoxía Terapéutica

10

130

140

037

Audición e Linguaxe

9

125

135

038

Educación Primaria

17

233

250

Total

66

884

950

Inspectores de Educación

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Inspección Educativa

10