CADP. ADXUDCACIÓN PROVISIONAL DE MESTRES
27 de Julio de 2021

Publicación da Resolución de 27 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22

O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional é o comprendido entre os días 28 e 29 de xullo de 2021, ambos incluídos.

As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través de http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia. As instrucións para formular renuncias estarán dispoñibles na páxina de inicio de CADP a partir de mañá, día 28 de xullo de 2021.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

RESOLUCIÓN