BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE SECUNDARIA: COMUNIDADE DE MADRID
15 de Septiembre de 2020

COMUNIDADE DE MADRID CONVOCATORIA BOLSAS EXTRAORDINARIAS SECUNDARIA

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes na bolsa extraordinaria para diferentes especialidades:

- Latín - Lingua Castelá e literatura

- Matemáticas - Bioloxía e xeoloxía

- Inglés

- Tecnoloxía

- Economía

- Administración de empresas

- Asesoría e procesos de imaxe persoa

- Informática

- Organización e proxectos de fabricación mecánica

- Procesos de produción agraria

- Procesos na industria alimentaria

- Procesos sanitarios

- Procesos e produción en artes gráficas

- Sistemas electrónicos

Requisitos 2.1. Requisito de formación pedagóxica.

Todos os participantes neste procedemento deberán posuír os requisitos xerais e específicos establecidos no Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos Corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e regúlase o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo séptima da citada Lei, así como os requisitos xerais recollidos na Base Segunda da Resolución do 8 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se regula a formación das listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade de todos os Corpos Docentes non universitarios (Mestres, Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores e Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño) para o curso escolar 2020-2021, e ademais:

2.2. Requisito de titulación específica da especialidade.

Para cada especialidade, os participantes deberán acreditar algunha das titulacións que se recollen no Anexo I da citada Resolución de 8 de maio de 2020..

2.3. Outros requisitos:

— Non ser funcionario de carreira en activo.

— Non estar en situación de baixa temporal sen causa xustificada ou por contrato de traballo nas listas de aspirantes a interinidade da Comunidade de Madrid no curso 2020-2021.

— Non ser condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidad sexual, conforme ao indicado en apartado cuarto da presente Resolución.

ENCHEMENTO DE SOLICITUDES

As solicitudes de participación cumprimentaranse exclusivamente por medios electrónicos, a través da aplicación informática que se atopa dispoñible no portal www.comunidad.madrid, pestana “Administración electrónica:

Punto de acceso xeral”, escribindo no texto da buscador “convocatoria extraordinaria interinidade docentes 2021”. Poderase acceder a través do portal persoal +educación, seguindo a seguinte secuencia: www. madrid. org/ edu_ rrhh, “Funcionarios docentes, “Interinos”, “Secundaria, FP e RE 2020-2021”, “Novas convocatorias”.

PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación desta convocatoria (15 de setembro) . Concluído devandito prazo, non se admitirán solicitudes nin modificación algunha ás peticións formuladas, nin documentación referida aos méritos achegados.

Para ver a convocatoria pulsa AQUÍ