Oposicións Galicia 2020
18 de Febrero de 2020

OPOSICIÓNS GALICIA

OPE de 2020. A Consellería de Educación, presentou hoxe na mesa sectorial a proposta de prazas e especialidades da oferta pública de emprego (OPE) de 2020.

Son 2.354 prazas en 97 especialidades

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

Corpo de mestres

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

031

Educación Infantil

10

140

150

032

Lingua Estranxeira: Inglés

6

79

85

033

Lingua Estranxeira: Francés

5

60

65

034

Educación Física

4

56

60

035

Música

3

42

45

036

Pedagoxía Terapéutica

10

140

150

037

Audición e Linguaxe

7

87

94

038

Educación Primaria

7

91

98

Total

52

695

747

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Alemán

0

6

6

011

Inglés

2

22

24

Total

2

28

30

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

201

Cociña e Pastelaría

1

17

18

202

Equipos Electrónicos

1

27

28

203

Estética

1

13

14

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

1

12

13

205

Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

9

10

206

Instalacións electrotécnicas

1

7

8

208

Laboratorio

1

7

8

209

Mantemento de vehículos

1

19

20

210

Máquinas, Servizos e Produción,

0

4

4

211

Mecanizado e mantemento de máquinas

1

7

8

214

Operacións e Equipamentos de Elaboración de Produtos Alimentarios

1

11

12

216

Operacións de Produción Agraria

1

7

8

217

Patronaxe e Confección

1

12

13

218

Peiteado

1

6

7

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

7

8

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

19

20

221

Procesos Comerciais

1

11

12

222

Procesos de Xestión Administrativa

2

26

28

223

Produción de Artes Gráficas

1

13

14

225

Servizos á Comunidade

1

25

26

226

Servizos de Restauración

1

9

10

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

36

38

228

Soldadura

1

15

16

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

19

20

Total

25

338

363

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Filosofía

2

23

25

002

Grego

1

5

6

003

Latín

2

25

27

004

Lingua Castelá e Literatura

3

45

48

005

Xeografía e Historia

4

48

52

006

Matemáticas

5

92

97

007

Física e Química

3

42

45

008

Bioloxía e Xeoloxía

2

31

33

009

Debuxo

3

41

44

010

Francés

2

21

23

011

Inglés

1

19

20

015

Portugués

0

4

4

017

Educación Física

1

19

20

018

Orientación Educativa

3

52

55

019

Tecnoloxía

1

11

12

053

Lingua Galega e Literatura

3

48

51

061

Economía

1

19

20

101

Administración de Empresas

1

19

20

102

Análise e Química Industrial

1

4

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

11

12

105

Formación e Orientación Laboral

2

26

28

106

Hostalaría e Turismo

1

14

15

107

Informática

1

17

18

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

6

7

110

Organización e Xestión Comercial

1

10

11

111

Organización e procesos de mantemento de vehículos

1

5

6

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

6

7

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

7

8

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

5

6

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

8

9

118

Procesos Sanitarios

1

15

16

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

8

9

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

5

6

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

0

3

3

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

12

13

Total

55

726

781

Corpo de profesores de música e artes escénicas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

401

Acordeón

0

2

2

403

Canto

0

3

3

404

Clarinete

0

5

5

405

Clave

0

2

2

406

Contrabaixo

0

2

2

408

Fagot

0

4

4

412

Fundamentos de Composición

1

5

6

413

Gaita

1

4

5

414

Guitarra

0

4

4

419

Óboe

0

3

3

423

Piano

1

5

6

424

Saxofón

1

3

4

426

Trombón

0

2

2

427

Trompa

0

3

3

429

Tuba

0

4

4

431

Viola

0

4

4

434

Violonchelo

0

3

3

436

Danza Clásica

1

7

8

437

Danza Contemporánea

0

3

3

460

Linguaxe musical

1

11

12

Total

6

79

85

Corpo de profesores de Artes Plásticas e Deseño

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

507

Debuxo Artístico e de Cor

0

3

3

509

Deseño de Interiores

1

7

8

510

Deseño de Moda

0

4

4

512

Deseño Gráfico

1

6

7

515

Fotografía

0

4

4

525

Volume

0

4

4

Total

2

28

30

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/Especialidade

A2-A1

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

Total

001

Filosofía

7

1

8

002

Grego

2

0

2

003

Latín

8

1

9

004

Lingua Castelá e Literatura

15

1

16

005

Xeografía e Historia

16

1

17

006

Matemáticas

31

2

33

007

Física e Química

14

1

15

008

Bioloxía e Xeoloxía

10

1

11

009

Debuxo

14

1

15

010

Francés

6

1

7

011

Inglés

6

1

7

017

Educación Física

6

1

7

018

Orientación Educativa

17

1

18

019

Tecnoloxía

4

0

4

053

Lingua Galega e Literatura

16

1

17

061

Economía

6

1

7

101

Administración de Empresas

6

1

7

102

Análise e Química Industrial

2

0

2

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

4

0

4

105

Formación e Orientación Laboral

8

1

9

106

Hostalaría e Turismo

5

0

5

107

Informática

5

1

6

109

Navegación e Instalacións Mariñas

2

0

2

110

Organización e Xestión Comercial

4

0

4

111

Organización e procesos de mantemento de vehículos

2

0

2

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

3

0

3

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

3

0

3

116

Procesos na Industria Alimentaria

2

0

2

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

3

0

3

118

Procesos Sanitarios

5

0

5

119

Procesos e Medios de Comunicación

3

0

3

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

2

0

2

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

1

0

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

4

0

4

Total

242

18

260

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de Artes Plásticas e Deseño

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

A2-A1

Total

507

Debuxo Artístico e de Cor

0

1

1

509

Deseño de Interiores

0

2

2

510

Deseño de Moda

0

1

1

512

Deseño Gráfico

1

2

3

515

Fotografía

0

2

2

525

Volume

0

1

1

Total

1

9

10

Acceso do Subgrupo A1 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

008

Francés

1

7

8

009

Galego

0

5

5

011

Inglés

2

23

25

Total

3

35

38

Catedráticos de ensino secundario (carreira profesional) 1232

Catedráticos de EOI (carreira profesional) 50

Catedráticos de Artes Plásticas e Deseño (carreira profesional) 18

Inspectores de educación 10

ESTAMOS A TÚA DISPOSICIÓN EN:

A CORUÑA ense15@csif.es

Rúa Bugallal Marchesi nº 5 Entrechán Derch 15008

981 134113 / Fax: 981060324

SANTIAGO ense77@csif.es

Rúa do Valiño nº 65 Baixo

15707

981 560951 / Fax: 981575140

LUGO ense27@csif.es

Rúa Conde nº 2 Baixo

Posterior 27003

982 250169 / Fax: 982 245521

OURENSE ense32@csif.es

Rúa Progreso nº 145 Entrechán

32003

988 241111 / Fax: 988 213538

PONTEVEDRA ensino36@csif.es

Rúa Marqués de Riestra nº 18 Entrechán 36001

986 896900 / Fax: 986 896901

Ficheros Adjuntos: