Oposicións Galicia 2021
05 de Noviembre de 2019

OPOSICIÓNS GALICIA 2021

AVISO MOI IMPORTANTE: Cambio de sede dos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe en Ourense

Como consecuencia dos problemas de inundacións que se están a producir no CIFP A Carballeira, de Ourense, o concurso-oposición do corpo de mestres, dos tribunais números 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe, realizarase no:

CEIP MANUEL LUIS ACUÑA
Rúa do Hórreo nº 11
32002-OURENSE

TODA A INFORMACIÓN DO PROCESO

-----------------------------

OPOSICIÓNS: CORRECCIÓN DE ERROS COMPOSICIÓN DE TRIBUNAIS

LIGAZÓN AO DOG

-----------------------------

Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba

RESOLUCIÓN E CORRECIÓN DE ERROS

------------------------------------------

------------------------------------------

Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo

Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), pola que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se realizará a primeira proba.

MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes. Distribución de aspirantes.

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), modificada pola orde do 15 de xaneiro de 2021 (DOG do 25 de xaneiro de 2021) e pola orde do 5 de marzo de 2021 (DOG do 16 de marzo de 2021), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a primeira proba.

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES POR TRIBUNAIS SECUNDARIA

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES POR TRIBUNAIS PRIMARIA

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES

DATAS, HORAS E LUGARES

LIGAZÓN A WEB DA CONSELLERÍA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data do sorteo e composición dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

RESOLVE:

Primeiro. No corpo de catedráticos de ensino secundario constituiranse catro tribunais coa seguinte composición:

Tribunal da área lingüística: 4 vogais, un de cada unha das seguintes especialidades: Francés, Inglés, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura.

Tribunal da área científico-tecnolóxica: 5 vogais, un de cada unha das seguintes especialidades: Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, Física e Química, Matemáticas, Tecnoloxía.

Tribunal da área humanística e artística: 8 vogais, un de cada unha das seguintes especialidades: Debuxo, Economía, Filosofía, Grego, Latín, Música, Orientación Educativa, Xeografía e Historia.

Tribunal de familias profesionais e Formación e Orientación Laboral: 4 vogais, 1 de Formación e Orientación Laboral, 1 de Informática, 1 de Intervención Sociocomunitaria, 1 de Sistemas Electrotécnicos e Automáticos.

Segundo. No corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas constituirase un tribunal coa seguinte composición: 4 vogais: un de cada unha das seguintes especialidades: Francés, Inglés, Italiano, Portugués.

Terceiro. No corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño constituirase un tribunal coa seguinte composición:4 vogais das seguintes especialidades: 1 de Debuxo Técnico, 2 de Deseño Gráfico e 1 de Volume.

Cuarto. O sorteo público terá lugar o día 3 de xuño de 2021, ás nove horas, na sala de xuntas da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O sorteo poderá ser seguido, a través de medios telemáticos, polas organizacións sindicais con presenza na mesa sectorial docente non universitaria.

Quinto. Cando sexa posible en función do número de catedráticos da especialidade, quedará excluído do sorteo o persoal funcionario de carreira do corpo de catedráticos que saíu no sorteo celebrado o día 29 de abril de 2021, para a constitución dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020.

Sexto. O persoal aspirante que participa por máis dunha especialidade será avaliado polo tribunal correspondente á especialidade da praza da que é titular no curso académico 2020/21, trasladándose a puntuación a todas as especialidades polas que participa.

LIGAZÓN AO DOG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Resolución do 12 de maio de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia nº 50, do 13 de marzo).

De acordo coa base 6.4 da Orde de 24 de febreiro de 2020 o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso de reposición ante a persoal titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos desde mañá xoves día 13 de maio ata o luns día 14 de xuño de 2021, ambos incluídos.

LIGAZÓN CONSELLERÍA

PRIMARIA ADMITIDOS DEFINITIVA

PRIMARIA EXCLUÍDOS DEFINITVA

SECUNDARIA ADMITIDOS DEFINITIVOS

SECUNDARIA EXCLUÍDOS DEFINITIVOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e castelán nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020

Resolucións de 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a facer públicas as sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán nos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Probas de acreditación do coñecemento de galego: día 22 de maio de 2021, ás 18.00h, en varios tribunais en Santiago de Compostela

-Probas de acreditación do coñecemento de castelán: 22 de maio de 2021, ás 17.00h, en tribunal único en Santiago de Compostela

SEDES DE TRIBUNAIS DE GALEGO

LISTAXE NON EXENTOS DE GALEGO EN PRIMARIA

LISTAXE NON EXENTOS DE GALEGO EN SECUNDARIA

SEDES DE TRIBUNAIS DE CASTELÁN

LISTAXE DE NON EXENTOS DE CASTELÁN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020

Resolucións de 6 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e da lingua castelá nos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (ED001A).

TRIBUNAIS DE LINGUA GALEGA

TRIBUNAIS DE LÍNGUA CASTELÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIBUNAIS DA OPOSICIÓN A REALIZAR EN 2021

Publicación do resultado do sorteo dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos do concurso-oposición para o ingreso e acceso a corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

De acordo co establecido na base 7.5 da Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan estes procedementos selectivos (DOG do 13 de marzo), fíxose o sorteo dos/as vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán estes procedementos.

Resultado do sorteo público dos/as vogais que tivo lugar o día 29 de abril de 2020, ás 9.00 horas na Sala B da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en Santiago de Compostela.

COMPOSICIÓN VOGALIAS QUE XULGARÁN O PROCESO SELECTIVO DE PRIMARIA

COMPOSICIÓN VOGALIAS QUE XULGARÁN O PROCESO SELECTIVO DE SECUNDARIA

TODA A INFORMACIÓN NA WEB DA CONSELLERÍA

CONSULTA AQUÍ EL CSIF INFORMA TRIBUNAIS

------------------------

Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres

Os candidatos interesados en reclamar esta listaxe provisional poderán formular por medios electrónicos e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional as reclamacións, no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de mañán na páxina web da Consellería: en www.edu.xunta.gal.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

ASPIRANTES ADMITIDOS PRIMARIA

ASPIRANTES ADMITIDOS SECUNDARIA

ASPIRANTES EXCLUÍDOS PRIMARIA

ASPIRANTS EXCLUÍDOS SECUNDARIA

TODA A INFORMACIÓN NA WEB DA CONSELLERÍA

------------------------- -

PUBLICADO NO DOG A MODIFICACI´ON DA ORDE DO 24 DE FEBREIRO DE 2020

ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

LIGAZÓN AO DOG

PROCEDEMENTOS SELECTIVOS 2021

-O persoal substituto e interino consolidado non terá a obriga de presentarse as oposicións para manter o seu posto nas listas.

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).

LIGAZÓN AO DOG

-Suprímese a presentación. As prazas repartiranse por tribunal segundo o número de persoas presentadas á primeira parte da primeira proba.

-Proba de castelán: 22 de maio ás 17 horas.

-Proba de galego: 22 de maio ás 18 horas.

-As datas para a realización da primeira parte da primeira proba pasan a ser cinco: 19, 20, 23, 24 e 25 de xuño. Isto posibilitará que os/as aspirantes poidan presentarse a distintas especialidades, en función das datas de cada unha delas.

-A primeira proba da mesma especialidade terá lugar o mesmo día.

- Está a tentarse que todos os tribunais da mesma especialidade estean nunha mesma localidade.

-A realización da parte práctica da proba, cuxa data é fixada por cada tribunal, ten como data límite o 23 de xullo.

-Os aspirantes que non poidan realizar a primeria parte da primeira proba (por razóns de maternidade, illamento ou corentena) nas datas indicadas ou no seu defecto o 10 de xullo, non terán outras alternativas.

- A media de aspirantes por tribunal será de 70 persoas.

-Non haberá cambios na orde das distintas probas.

-Os exercicios prácticos serán preferentemente por escrito.

-Manteranse as lecturas.

-Non hai data prevista para a publicación das lista de admitidos/as no proceso selectivo.

-As probas selectivas que se convocan para o corpo de mestres terán lugar na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

No resto de corpos están a manexarse as seguintes posibilidades: as 7 grandes cidades galegas, Culleredo, Oleiros, Narón, Foz, Sarria, Vilalba, Viveiro, Carballiño, Ribadavia, Allariz, Vilagarcía de Arousa, Lalín, Porriño e Cangas. Estas localidades poderían sufrir variacións.

-A Xunta coordinará coas tres universidades galegas a cesión de espazos para o desenvolvemento das probas.

-Naquelas especialidades nas que se teñan dificultades para conformar tribunais, terán preferencia profesionais da comunidade, pero poderán incluir persoal doutras comunidades e de especialidades afíns.

-A Administración está a traballar para informatizar a baremación dos méritos dos participantes, pero aínda non se sabe se será de aplicación este ano.

-A devolución das taxas só se fará a aqueles aspirantes que saian excluídos nas listaxes definitivas.

- Elaborarase un protocolo específico para os procesos selectivos.

CONSULTA O CSIF INFORMA: AQUÍ

-------------------------

ACLARACIÓNS SOBRE OS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade elabora un documento para aclarar dúbidas sobre os procedementos selectivos convocados pola orde do 24 de febreiro de 2020 no tocante á normativa das programacións didácticas e outros aspectos relacionados coa Covid-19.

Para ver o documento coas aclaracións do procedemento selectivo PULSA AQUÍ

ou consulta o PDF en anexo

_________________________________________________

Aberto o prazo para inscribirse nas oposicións ampliadas para profesorado técnico de FP

ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A)

O prazo de inscrición estará aberto desde o 26 de xaneiro ata o 15 de febreiro.

Non terán que realizar unha nova solicitude aquelas persoas que a fixeran no prazo do 1 de xuño ao 19 de xuño de 2020.

En calquera caso, se as persoas xa inscritas desexasen modificar a quenda de ingreso, a exención da proba de coñecementos da lingua galega ou outra circunstancia, poderán efectualo mediante a formalización dunha nova solicitude que anulará a anterior, sen necesidade de que efectúen un novo pagamento das taxas.

O novo período de inscrición circunscríbese unicamente ás 603 prazas convocadas en 24 especialidades do corpo de profesorado técnico de FP, que se distribúen do seguinte xeito:

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

201

Cociña e Pastelaría

2

24

26

202

Equipos Electrónicos

3

39

42

203

Estética

2

22

24

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

2

23

25

205

Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

15

16

206

Instalacións Electrotécnicas

2

22

24

208

Laboratorio

1

11

12

209

Mantemento de Vehículos

4

46

50

210

Máquinas, Servizos e Producción

--

5

5

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

17

18

214

Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1

19

20

216

Operacións de Produción Agraria

1

15

16

217

Patronaxe e Confección

1

17

18

218

Peiteado

2

21

23

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

15

16

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

2

30

32

221

Procesos Comerciais

2

22

24

222

Procesos de Xestión Administrativa

3

45

48

223

Produción de Artes Gráficas

1

15

16

225

Servizos á Comunidade

2

31

33

226

Servizos de Restauración

1

16

17

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

4

51

55

228

Soldadura

1

19

20

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

2

21

23

Total

42

561

603

O obxectivo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade con esta ampliación da oferta é contrarrestar os efectos da LOMLOE, que prevé a extinción deste corpo, fundamental para a formación do alumnado de FP, especialmente no ámbito práctico.

LIGAZÓN AO DOG