COMISIÓNS DE SERVIZOS ATENCIÓN PREFERENTE
16 de Julio de 2019

Resolución provisonal do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente

As persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas no prazo comprendido entre o día 16 de xullo e o 22 de xullo de 2019, ambos incluídos.

Así mesmo, poderán fomular no mesmo prazo renuncia á participación no concurso de méritos específico, o que implicará a renuncia a todas as peticións formuladas neste.

As reclamacións e renuncias poderán presentarse nos lugares aos que alude o artigo cuarto da orde de convocatoria do concurso e remitiranse ademais ao correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

TODA A INFORMACIÓN AQUÍ