El TSJC reconoce el derecho a cobrar los trienios a un trabajador laboral antes de ser funcionario
08 de Noviembre de 2022

El TSJC reconoce el derecho a cobrar los trienios a un trabajador laboral antes de ser funcionario

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, va presentar recurs contenciós administratiu, en defensa d'un afiliat, contra la resolució de la Subdirecció General de Recursos Humans i Materials del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, de data 28 de novembre de 2019, en què s'inadmetia la reclamació formulada per aquesta part que sol·licitava li fossin abonats els triennis perfeccionats i consolidats durant la seva relació laboral, en la quantia que resulti de les successives actualitzacions.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoce, según jurisprudencia, que “el personal laboral tiene derecho a que los trienios reconocidos como personal laboral le sean abonados tras adquirir la condición de personal funcionario, en la cuantía correspondiente en que fueron perfeccionados” y ha pronunciado sentencia estimando dicho recurso y resolviendo que dichos trienios consolidados como personal laboral sean tenidos en cuenta y que se abonen en cada nómina.