PERMISOS I LLICÈNCIES
18 de Marzo de 2015

PERMISOS I LLICÈNCIES

Tipus
Durada
Retribucions
Prof.func./interí
Prof.substitut
(amb nomenament)
Permís per naixement o adopció fill/a
5 dies laborables consecutius dins els 10 següents del naixement o de l’adopció
100%
Permís per maternitat.
16 setmanes ininterrompudes
100%
Permís per lactància
1h diària fins que el fill/a compleixi un any. Es pot compactar: màxim 24 dies.
100%
(amb nomenament per jornada superior al 86.6%)
Permís per paternitat.
4 setmanes consecutives
100%
Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles estables.
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data
100%
Permís per matrimoni d’un familiar ( fins a 2n grau)
1 dia si és a Catalunya; 2 dies fora de Catalunya
100%
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar.
1r grau: 3 dies mateix municipi; 5 dies altre municipi
2n grau: 2 dies mateix municipi; 4 dies altre municipi ( els dies són hàbils)
100%
Permís per hospitalització de convivent o familiar fins a 2n grau.
2 dies laborables mateixa localitat lloc treball, i 4 dies altra localitat (excepcionalment ampliable a 6 dies)
100%
Permís sense retribució per atendre un familiar fins a 2n grau.
Mínim 10 dies i fins a tres mesos (excepcionalment, prorrogable 3 mesos més
NO
Permís per trasllat de domicili
1 dia mateixa localitat; i fins a 4 dies a altra localitat
100%
Permís per l’acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o privat.
Temps imprescindible per cumplir-lo . (cal justificar-lo)
100%
Llicència per estudis, no retribuïda, relacionats amb el lloc de treball.
1 any (prorrogable excepcionalment per un any més)
no
no
Llicència per assumptes propis.
Fins a 6 mesos cada 2 anys
no
(funcionaris de carrera)
no