Normativa
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno la reversión del horario del profesorado 07-04-2016
CSI·F Educación Catalunya se adhiere al Manifiesto para la adscripción de la Agencia Pública de la Formación y Cualificación Profesionales al Departamento de Enseñanza. 18-03-2016
Instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. DOGC núm. 6669 (22/07/2014) 24-07-2014
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius 11-07-2014
Proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 30-06-2014
Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 30-06-2014
Condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y currículo de catorce ciclos formativos del ámbito de gestión MECD 18-06-2014
DECRET dels ensenyaments artístics superiors 12-06-2014
Real Decreto por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 12-06-2014
Segons la resolució de 22 de maig sobre criteris de confecció de plantilles: la creació de llocs de treball “específics” no pot comportar desplaçaments de docents amb destinació definitiva 06-06-2014
Criteris generals per a la confecció de plantilles i supressió o transformació dels llocs de treball en les escoles i Instituts per al curs 2014-2015 28-05-2014
Modificació de la relació de centres d’especial dificultat 22-05-2014
Programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 22-05-2014
CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT 20-05-2014
Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent 15-05-2014
Reducció de 2 hores complementàries (55-58) i 2 hores lectives (59-64) 15-05-2014
Instruccions per a l’organització del Programa intensiu de millora (PIM) 14-05-2014
Calendari escolar del curs 2014-2015 22-04-2014
Decret de plantilles 28-03-2014
RESUM DEL RD 127/2014 (BOE 05/03/2014) QUE REGULA ASPECTES FONAMENTALS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I EL CURRÍCULUM DE CATORZE TÍTOLS PROFESSIONALS BÀSICS 11-03-2014
Carta registrada ahir 5 de Març de 2014 en el Ministeri sobre MECES (Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior) 06-03-2014
Real Decreto 127/2014 por el que se regulan aspectos específicos de la FP Básica, se aprueban 14 titulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos. 06-03-2014
El Consejo de Ministros aprueba los currículos básicos de educación primaria y formación profesional 03-03-2014
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 03-03-2014
ORDRE per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari 28-01-2014
LOMCE - Document explicatiu (MECD) 16-12-2013
BOE 10/12/13. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE) 10-12-2013
Directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2013-2014 05-12-2013
Calendari 2014 - Publicació dels dies inhàbils 02-12-2013
Serveis mínims 23-10-2013
Resolució que modifica l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 19-09-2013
Resolucions i informacions diverses 28-08-2013
Autorització de la pròrroga del mandat de la dirrecció de determinats serveis educatius per al curs 2013-2014 11-07-2013
Professorat substitut: Tipus de jornada laboral per al curs 2013-2014 01-07-2013
CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2013-2014 28-06-2013
Equivalència a la formació pedagògica i didàctica per als casos de titulació equivalent a efectes de docència 12-06-2013
Criteris generals per a la confecció de les plantilles 06-06-2013
INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS PER AL CURS 2013-2014. TERMINIS SOL·LICITUDS. 30-05-2013
Projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 24-05-2013
REDUCCIONS HORES COMPLEMENTÀRIES I LECTIVES PER LA PERSONAL FUNCIONARI DOCENT (FINS AL 31 DE MAIG) 17-05-2013
PROCEDIMENT REDUCCIÓ DE JORNADA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT A PARTIR DEL CURS 2013-2014 17-05-2013
PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DELS GRAUS DE MESTRE I DEL MÀSTER DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA 16-05-2013
Serveis mínims 08-05-2013
CALENDARI ESCOLAR CURS 2013-2014 08-05-2013
RECORDEM: Que tots el docents que hagin tingut una intervenció quirúrgica, hospitalització o procés oncológic entre el 15 d’octubre de 2012 i el 21 de març de 2013 tenen el termini màxim de tres mesos a comptar des de 22 de març per fer reclamacions 30-04-2013
ESBORRANY DECRET DE PLANTILLES I PROVISIÓ LLOCS DE TREBALL. 22-04-2013
FLEXIBILITZACIÓ DELS CRITERIS PER AL NOMENAMENT DEL PERSONAL SUBSTITUT 18-03-2013
Modificació Decret pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista (DOGC) 14-02-2013
Hospitalització i/o intervenció quirúrgica 12-02-2013
CALENDARI DE FESTES LOCALS DE CATALUNYA PER AL 2013 13-12-2012

Páginas