Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents
Convocatoria pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos
docentes
29 de Diciembre de 2019
Publicada en el BOIB del 21.12.2019 Resolución de la directora general de Personal Docente de 19 de diciembre de 2019 por la cual se aprueba la convocatoria pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes con el fin de cubrir, en todas las islas, vacantes y sustituciones de todas las especialidades o funciones a centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Islas...
INTERINOS EDUCACIÓN - ABIERTO EL PLAZO PARA ELEGIR PLAZA
31 de Julio de 2019
CSIF INFORMA El plazo para que los funcionarios interinos puedan elegir plazas es del 31 de julio a las 12:00h a.m. hasta al 5 de agosto a las 12:00h a.m. (según hora local oficial de las Illes Balears) Más información en: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610920&coduo=38&lang=es...
INSTRUCCIÓ PERMÍS PER EXAMEN D'OPOSICIONS
15 de Mayo de 2018
INSTRUCCIÓ 1/2018 de la directora general de Personal Docent de dia 14 de maig de 2018, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que participa en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018....
CONVOCATORIA D'INTERINS - PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS
11 de Mayo de 2018
CONVOCATORIA D'INTERINS (curs 2018-2019) 11.05.2018 - PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (enllaç) Requisits El termini per reclamacions està obert durant set dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals per tals que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que considerin pertinents,...
Exàmens lliures de llengua catalana 2017-18
11 de Mayo de 2018
Examen lliure de Català B2 (juny i juliol de 2018) Matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018 Condicions de matrícula: Nombre màxim de places oferides: 50 La matrícula es farà per ordre d'arribada Acabat el termini de matrícula, es publicarà la llista d'admesos al web Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera de 10 places. Informació de l'examen lliure de Català B2 (juny i juliol de 2018) Data Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 22 de...
CONVOCATORIA OPOSICIONS DOCENTS-CONVOCATORIA A LAS OPOSICIONES DE DOCENTES
06 de Marzo de 2018
CONCURS-OPOSICIÓ / CONCURSO OPOSICIÓN 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067794&coduo=38&lang=ca El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 de març fins a dia 21 de març de 2018 ambdós inclosos. El plazo de presentación de solicitudes será del 7 al 21 de Marzo 2018 ambos inclusive <<...
CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)
15 de Noviembre de 2017
Núm. 12570Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears El termini per presentar les...
RSS