Abiertas listas de interinos. 05-05-2011
Resolución do 2 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 05-05-2011
Abiertas listas de interinos de enseñanzas medias. 05-05-2011
Abiertas listas de interinos maestros de todas las especialidades. 05-05-2011
BOA 5-5-2011. Orden de 29 de abril de 2011, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 05-05-2011
Publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado de relixión. 05-05-2011
Listaxe das puntuacións provisionais do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocados pola Orde do 23 de novembro de 2010. 05-05-2011
Eleccións á Xunta de Persoal do PDI funcionario Universidade de Vigo 05-05-2011
BOPA 4-5-2011. Resolución de 25 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspección de Educación mediante el procedimiento de concurs 04-05-2011
BOPA 4-5-2011. Resolución de 25 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca procedimiento selectivo para acceso en el Cuerpo de Inspección de Educación mediante el procedimiento de concurs 04-05-2011
Dictámenes del Consejo Escolar de Galicia. 04-05-2011
Corrección de erros ao Anuncio do 12 de abril de 2011, da Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de música e arte 02-05-2011
Anuncio do 25 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se publican as puntuacións provisionais e a relación de excluidos provisionais do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas 02-05-2011
Todo o profesorado que está nas listas de Substitutos e Interinos poderá a partir do luns 9 de maio acreditar a competencia en idiomas para impartir a súa disciplina nunha lingua estranxeira. 02-05-2011
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 02-05-2011
Borrador do Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. 02-05-2011
DOG 29-4-2011. Resolución do 20 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o procedemento para cambio de destino e reingresos por resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos 02-05-2011
DOG 29-4-2011. Corrección de erros. Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño 02-05-2011
Resolución de 27 de abril de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 02-05-2011
Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 02-05-2011
DOG 27-4-2011. Resolución do 15 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2011/2012. 02-05-2011
A Consellería de Educación e sindicatos do ensino acordan a sinatura dunha addenda para adecuar as listas de interinidades e substitucións aos centros plurilingües e seccións bilingües 02-05-2011
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 02-05-2011
DOG 26-4-2011. Resolución do 12 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e avaliadores e se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proces 26-04-2011
DOG 26-4-2011. Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos de 26-04-2011
DOG 25-4-2011. Corrección de erros. Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo per 26-04-2011
BOE 25-4-2011. Resolución de 15 de abril de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para la adquisición de vivienda por los mutualistas durante el año 2011. 26-04-2011
BOE 25-4-2011. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en institutos de enseñanza secundaria y centros de formación profesional de la Repúb 26-04-2011
DOG 19-4-2011. Anuncio do 12 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos 19-04-2011
DOG 19-4-2011. Anuncio do 11 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 19-04-2011
Convocatoria concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad en diversos cuerpos y especialidades. 19-04-2011
DOG 18-4-2011. Corrección de erros. Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo per 19-04-2011
Anuncio do 11 de abril de 2011, da Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 18-04-2011
Anuncio do 12 de abril de 2011, da Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas 18-04-2011
Corrección de erros á Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas 18-04-2011
Convocatoria de auxiliares de CONVERSA 2011/2012. 18-04-2011
Borrador do Decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e técnico deportivo en vela con aparello libre 18-04-2011
Instrucións sobre a solicitude de comisión servizos por motivos de saúde. 18-04-2011
Abierta lista de interinos de Oficina de proyectos de construcción. 18-04-2011
DOG 14-4-2011. Resolución do 7 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formaci 18-04-2011
A Consellería de Educación habilita a 80 profesionais para o asesoramento e a avaliación no proceso de acreditación de competencias profesionais 13-04-2011
Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, procedimiento especial de ampliación de listas de espera de la especialidad 13-04-2011
Resumen de la convocatoria de oposición al Cuerpo de Maestros. 07-04-2011
DOG 5-4-2011. Orde do 30 de marzo de 2011 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos relativos ao programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras (PALE) e a outras actividades de fo 07-04-2011
DOG 5-4-2011. Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2011-2012. 07-04-2011
DOG 5-4-2011. Corrección de erros. Orde do 15 de marzo de 2011 pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora. 07-04-2011
DOG 4-4-2011. Decreto 56/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Co 07-04-2011
DOG 4-4-2011. Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia. 07-04-2011
Publicación das puntuacións e destinos provisionais do concurso de traslados entre profesorado de relixión. 07-04-2011
BOE 1-4-2011. Resolución do 31 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Política Educativa 01-04-2011

Páginas