Bolsas de trabajo abiertas - Melilla, Cantabria y Galicia- Varias Especialidades
15 de Septiembre de 2014

MELILLA:

Se adjunta información en PDF


CANTABRIA:

Resolución de 12 de septiembre de 2014 por la que se efectúa Convocatoria Autonómica para el desempeño de puestos en régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 0594

Imprimir
Correo electrónico
Resolución de 12 de septiembre de 2014 por la que se efectúa Convocatoria Autonómica para el desempeño de puestos en régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 0594 (especialidades 403, 404, 414, 421, 422 y 431).

Resolución |DescargarGALICIA:

Anuncio do 10 setembro de 2014 polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe
Xov, 11/09/2014 - 11:50
Requisitos dos candidatos e candidatas:

  • Titulacións esixidas
    • Título de mestre ou título de grao correspondente na especialidade de audición e linguaxe
    • Título de profesor de educación xeral básica na especialidade de audición e linguaxe
    • Título de mestre de ensino primario na especialidade de audición e linguaxe
  • Ter superado o curso Celga 4 de lingua galega ou ter a validación equivalente.

O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos esixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e poderanse presentar en calquera rexistro oficial ou en calquera das dependencias a que alude o artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de que se optase por presentar a solicitude nunha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada.

· Máis información