BOLSAS DE EMPREGO
ARAGÓN.

MESTRES: LINGUA ESTRANXEIRA: ALEMÁN.
24 de Septiembre de 2020

APERTURA DE LISTAS EN ARAGÓN.

MESTRES: LINGUA ESTRANXEIRA: ALEMÁN.

O prazo para presentar as solicitudes finaliza ás 14 horas do xoves 1 de outubro de 2020.

Solicitude presentaráse telemáticamente a través de PADDOC (Consultar Ayuda para cumplimentar la solicitud).

SOLICITUD

REQUISITOS DE TITULACIÓN

 • Estar en posesión do Título de Graduado en Educación Primaria, con mención en Alemán e, ademais do mencionado título, a acreditación do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas

  Estar en posesión do Título de Mestre especialidade de Lingua Estranxeira: Alemán.

  Se non se posúe ningún dos títulos anteriores, deberase estar en posesión do Título de Mestre de calquera outra especialidade ou do Título de Graduado en Primaria ou en Infantil e ademais algunha das seguintes titulacións:

  Título de Graduado en Estudos Alemáns.

  Licenciatura en Filoloxía Alemá.

  Diplomatura en Tradución e Interpretación en Alemán (ou o Grao correspondente)

  Certificado de nivel avanzado de Alemán da Escola Oficial de Idiomas.

  Soamente é necesario acudir á proba provistos do DNI ou Pasaporte. O resto de documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos gravarase, unicamente polos candidatos APTOS, en formato electrónico na plafaforma PADDOC.

- CONVOCATORIA ALEMÁN (23/09/2020)

- ANEXO I: TITULACIONES

- NORMATIVA INTERINOS