PROXECTO DE DECRETO ... /2016, DO ..., POLO QUE SE CREA NO ÁMBITO DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE A CATEGORÍA ESTATUTARIA DE PERSOAL ENFERMEIRO ESPECIALISTA
12 de Abril de 2016

A Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, na redacción conferida polo Real Decreto-lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, establece que cada servizo de saúde creará, modificará ou suprimirá as categorías do seu persoal estatutario de acordo coas previsións contidas no propio Estatuto Marco. ...

Máis no ficheiro adxunto