MOBILIDADE INTERNA NO ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO.
09 de Septiembre de 2015

Publicación da resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos do procedemento de mobilidade interna de atención primaria.

RECLAMACIÓNS: Poderá interponerse recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas no prazo de UN MES, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Ver Galería