CSI-F INFORMA: PUBLICACION EN DOGA (21-8-15) Resolución do 17 de agosto de 2015, da Secretaria Xeral de Política Lingüistica
21 de Agosto de 2015
CSI-F INFORMA: PUBLICACION EN DOGA (21-8-15) Resolución do 17 de agosto de 2015, da Secretaria Xeral de Política Lingüistica, por la que se anuncia, con carácter voluntario e gratuito, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA Celga 2, Celga 3 e Celga 4.
As solicitudes, segundo o modelo do anexo I, dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta .es e na páxina web http://www.xunta.es/linguagalega, que permite cubrir e editar a solicitude.
-- O prazo para a presentación das solicitudes será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
Ver doga adjunto.