Remítese a nota informativa correspondente as xuntanzas ordinarias do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral así como da Comisión Paritaria de Seguimento do Acordo en materia de PRL que tiveron lugar o pasado 8 de abril.
15 de Abril de 2013
Acompáñanse xunto coa nota, a Memoria das actividades preventivas da Xunta de Galicia correspondente ao ano 2012, así como a proposta da Administración referente ao establecemento de dous procedementos de actuación a desenvolver no Plan de PRL da Xunta referentes a Consulta e Participación /Coordinación de actividades empresariais.