NOVAS SEMANAIS DO 18 AO 22 DE MARZO DE 2013
22 de Marzo de 2013

INSTRUCIÓNS DE VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS
CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 20 DE MARZO
Resolución do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.
Estas instrucións non son aplicables ao persoal docente, persoal da Administración de xustiza, persoal que preste servizos nas institucións sanitarias do Sistema Público de Saúde de Galicia nin ao persoal laboral da Xunta de Galicia.
Con respecto ao persoal laboral da Xunta de Galicia, o actual Convenio Colectivo establece que coa finalidade de establecer un único réxime nesta materia para todos os empregados públicos da Xunta de Galicia, esténdense ao persoal laboral vinculado por este convenio o réxime de permisos e licenzas vixente para o persoal funcionario.
Porén, dende CSI•F solicítase que a Dirección Xeral da Función Pública emita unha Circular facendo extensivo para o persoal laboral aquelas novas condicións que se recollen para algún dos permisos, licenzas ou vacacións e que non estean especificados na normativa de referencia como pode ser os referidos a:
a) As vacacións anuais, estender para este persoal o apartado 2 da instrución quinta da Resolución do 12 de marzo de 2013.
b) Ao permiso para asuntos persoais, estender para este persoal o apartado 2, 4 e 5 da instrución Décimo segunda da Resolución do 12 de marzo de 2013.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130320/AnuncioCA01-120313-0003_gl.pdf

ESTADO DOS PROCESOS SELECTIVOS

PERSOAL FUNCIONARIO
SUBGRUPO CORPO / ESCALA ESTADO PROCESO SELECTIVO
A1 Escala superior de finanzas Nomeamento dos aspirantes que superaron o proceso selectivo
A1 Escala de enxeñeiros de camiños, canles e portos Aspirantes que superaron o 3º exercicio e están exentos de realizar o 4º exercicio de galego
A2 Corpo de xestión da Administración Renuncia de dous aspirantes
A2 Escala técnica de finanzas Nomeamento dos aspirantes que superaron o proceso selectivoLISTAS DE CONTRATACIÓN


Modificación do cadro de listas abertas que está dispoñible na páxina web da función pública.

PERSOAL FUNCIONARIO PERSOAL LABORAL
Grupo Escala Denominación Grupo Categoría Denominación
A1 2060 Corpo superior de Administración da Xunta de Galicia I 019 Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior famaceutico/a.
2067 Escala de veterinarios II 002 ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE.
2086 Escala superior de finanzas III 065 Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª.
2093-03 Escala de profesores numerarios de institutos politéc­nicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade: Navegación marítima
069 Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.
2093-04 Escala de profesores numerarios de institutos politéc­nicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade: Pesca marítima
IV 003 Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermería, coidador/a xeriátrico, coidador/a.
2093-06
Escala de profesores numerarios de institutos politéc­nicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade: Medicina subacuática e hiper­bárica (materia: Fisiopatoloxía do mergullo e asistencia sani­taria de urxencia a mergulla­dores)
005 Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.
2093-07
Escala de profesores numerarios de institutos politéc­nicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade: Intervencións subacuáticas e hiperbáricas (materia: inmer­sión a media profundidade)
031 Legoeiro/a
A2 2073 Escala de arquitectos técnicos 033 Condutor motobomba de defensa contra incendios forestais.
2074 Escala de enxeñeiros técnicos de obras públicas 037 Oficial 2ª mecánico de defensa contra incendios forestais.
2085 Escala técnica de estatísticos Segundo o establecido no artigo 6.2 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, poderán presentarse novas solicitudes para incluírse nas listas "desde o día 1 de marzo ata o día 15 de xullo de cada ano, elaborándose no período comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de decembro do mesmo ano".
205F Escala técnica de finanzas
205H Escala de Xestión de Sistemas de Informática
206I Inspección turística
C2 2054 Escala de axentes forestais
2059 Corpo Auxiliar da Xunta de Galicia

Enlace: http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92

ELECCIÓN DESTINO DEFINITIVO PERSOAL LABORAL

LABORAIS DENOMINACIÓN QUENDA DATA ELECCIÓN
Grupo Cat. PI AL Definitiva Prevista Hora
III 050 Tco. Especialista en xestión de infancia SI SI - 03-04-13 -
064 Tractorista e outros SI SI - 02-04-13 -
065 Ofic. 1ª cociña, cociñeiro 1ª e outros SI SI - 04-04-13 -
066 Axudante de taller, adxunto de taller SI SI - 03-04-13 -
067 Capataz de obras, capataz de cuadrilla e outros SI SI - 02-04-13 -
068 Oficial 1ª agrario, capataz agrario SI SI - 02-04-13 -
IV 004 Auxiliar de laboratorio SI SI - 03-04-13 -


Enlace: http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_principal.jsp

OFERTAS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA LARACHA – DOG, 22 DE MARZO
Anuncio de convocatoria e bases reguladoras do proceso de selección, polo procedemento de oposición libre, de dúas prazas de funcionarios/as de carreira de Administración xeral, grupo C, subgru­po C2, subescala auxiliar.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais, contado sa partir do seguinte ao da publicación desde anuncio no BOE.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioL141-040313-0001_gl.pdf
CONCELLO DE SANTA COMBA – BOE, 20 DE MARZO
Resolución de 28 de febrero de 2013, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3064.pdf

CURSO NA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Curso monográfico sobre os retos e as perspectivas do emprego público nun contexto de crise.
Obxectivo do curso:análise da incidencia sobre a Función pública das medidas que se están a adoptar en España como resposta á crise na que estamos inmersos, e isto non só desde unha perspectiva estritamente económica ou de recorte do gasto público, senón tamén desde un punto de vista estrutural.
Contidos:
– A organización e o réxime do emprego público á luz da Constitución e da xurispruden­cia constitucional.
– A estruturación do emprego público e a dualidade dos réximes do persoal ao servizo das administracións públicas, con especial referencia ao persoal directivo.
– ¿É necesario outro modelo de emprego público?
- O impacto sobre o emprego público da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
- A carreira administrativa: a provisión de postos de traballo e a promoción profesional. A avaliación do desempeño dos empregados públicos.
– Da función pública en tempos de crise á crise da función pública.
– O Estatuto básico do empregado público: análise e valoración dos seus resultados prácticos.
– Os axustes e as reformas no emprego público: a situación actual e as perspectivas.
– ¿É posible desenvolver o Estatuto básico do empregado público en tempos de crise?
Destinatarios: O persoal ao servizo das administracións galegas, os profesionais, os universitarios e, en xeral, as persoas interesadas en coñecer o réxime da función pública e mais os retos aos que se enfronta nas circunstancias actuais.
Desenvolvemento: naEscola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela, os días 3 de abril das 16.30 ás 19.30 horas, 4 de abril das 10.00 ás 14.15 e das 17.00 ás 19.30 horas e o 5 de abril das 9.30 ás 14.00 horas; cunha duración total de 15 horas lectivas.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130320/AnuncioO150-180313-0001_gl.pdf

CURSOS NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE

Curso de primeiros auxilios e excarceracións.
Convocatoria: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130319/AnuncioO3C2-110313-0002_gl.pdf
Curso de plans de emerxencia municipal (Pemu): elaboración e implantación.
Convocatoria: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130319/AnuncioO3C2-110313-0001_gl.pdf

OUTRAS NEWS

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 16 DE MARZO
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – BOE, 21 DE MARZO
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3092.pdf

Ver Galería