Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2012-2013, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, Profesores Técnicos de...
11 de Junio de 2012

Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2012-2013, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao , persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Esta información se puede buscar a partir de http://www.edu.xunta.es/web/node/4964