DOG 24-5-2012. Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir ...
24 de Mayo de 2012

DOG 24-5-2012. Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120524/AnuncioG0164-160512-0003_gl.pdf