Listas abertas. Profesor especialista técnico en Emerxencias e Protección Civil
19 de Mayo de 2021

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia,como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil

Resolución do 19 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil -código 590711-.

  • O prazo para formular solicitudes, por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, será de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal da Consellería de Cultura, Educación e Universidade www.edu.xunta.gal. No caso de optar pola presentación da solicitude e demais documentación nunha oficina de Correos, farase en sobre aberto para que a solicitude sexa datada e selada.

SOLICITUDE

ALEGACIÓN DE MÉRITOS

RESOLUCIÓN