Ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial
30 de Julio de 2021

ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. O obxecto desta orde é o de desenvolver determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro dos decretos polos que se establecen os currículos dos ciclos correspondentes aos títulos de técnico e de técnico superior destas ensinanzas.

2. O establecido nesta orde será de aplicación nos centros docentes públicos dependentes da consellería competente en materia de educación, centros públicos dependentes doutras administracións e centros privados autorizados do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia que, baixo o principio de autorización administrativa, impartan ensinanzas deportivas de réxime especial reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, modificada pola Lei 3/2020, do 29 de decembro, e conforme ao estipulado no Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial.

ORDE