Listas abertas. Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo do corpo de mestres, especialidade de Música.
18 de Febrero de 2021

Publicación das listas definitivas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música (597035)

Resolución do 18 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música (597035).

Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación neste portal ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses a contar desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

RESOLUCIÓN

PERSOAS EXCLUÍDAS