CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO
12 de Julio de 2019

Puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira

Alegacións que se estime convenientes contra a listaxe provisional, dirixidas á presidencia da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 4 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao enderezo sxp@edu.xunta.es

VER LISTADO AQUÍ: