OPOSICIÓNS 2019
24 de Enero de 2019

CENTRAL SINDICAL INDEPENDENTE E DE FUNCIONARIOS

SECTOR ENSINO

CORRECCIÓN DE ERROS.

Advertidos erros na Resolución do 14 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

Procede incluír na distribución de persoas aspirantes do Tribunal nº3 de Pontevedra da especialidade de Primaria (38), quenda libre, a Cristina Pérez López, con DNI ***8100** e no Tribunal nº 19 de Lugo da especialidade de Educación infantil (31), quenda libre, a Antía Gómez Alonso, con DNI ***9035*