CSIF gaña a primeira sentenza que obriga a USC a indeminizar unha interina
CSIF gaña a primeira sentenza que obriga á Universidade de Santiago a indemnizar a unha interina aplicando a doutrina europea
14 de Mayo de 2018

-O fallo do TSXG é o primeiro que afecta á Universidade de Santiago vinculado á sentenza do Tribunal de Xustiza da UE que abriu a vía para que os interinos cobren indemnización.
-A sentenza obriga á institución universitaria a pagarlle á traballadora, de case 12 anos de antigüidade, 20 días por ano traballado, así como a asumir as costas.

Os servizos xurídicos da Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia gañaron no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a primeira sentenza que afecta á Universidade de Santiago de Compostela relacionada coa aplicación da doutrina europea, asumida polo Supremo, que en setembro de 2016 concluíu que: “O mero feito de que un traballador prestase os seus servizos en virtude dun contrato de interinidade non pode constituír unha razón obxectiva que permita xustificar a negativa a que devandito traballador teña dereito á mencionada indemnización”

Neste sentido, o TSXG acaba de ratificar integramente a sentenza previamente ditada polo xulgado do social nº3 de Santiago de Compostela, sendo esta firme desde o 2 de maio de 2018, que obriga á USC para indemnizar a unha traballadora que foi despedida cunha antigüidade de 11 anos e 7 meses tras enlazar diversos contratos de interinidade.

O litixio trataba de esclarecer se, dado que a normativa española non prevé indemnización algunha, era de aplicación o Acordo Único sobre o traballo de duración determinada da Directiva de 1999/1970 a esta traballadora, persoal laboral interino da USC, tras producirse o seu cesamento polo reingreso do traballador ao que substituía.

Neste contexto, o fallo xudicial recoñece que, a pesar de tratarse dun suposto de extinción do vínculo contractual por unha causa legalmente prevista pola normativa española, á traballadora recoñéceselle o dereito para ser indemnizada con 20 días de salario por ano traballado (un total de 14.778 euros) en virtude do Acordo Único e conforme á doutrina europea, polo que, en síntese, establece que non pode existir unha diferenza de trato na indemnización dun traballador fixo respecto do temporal/interino cando o contrato extinguísese por causas obxectivas.
Ademais, a sentenza condena á USC para pagar as costas.