DOG 12-6-2013. Decreto 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.
12 de Junio de 2013