DOG 7-6-2013. Decreto 82/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.
07 de Junio de 2013