DOG 19-4-2013. Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas...
19 de Abril de 2013

DOG 19-4-2013. Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012.

Mestres Profesores de ensino secundario Profesores técnicos de formación profesional Profesores de escolas oficiais de idiomas Profesores de música e artes escénicas Profesores de artes plásticas e deseño Inspectores de educación