DOG 12-7-2012. Resolución do 6 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a resolución provisional de admitidos e a resolución provisional de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal...
13 de Julio de 2012

DOG 12-7-2012. Resolución do 6 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a resolución provisional de admitidos e a resolución provisional de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería convocados pola Orde do 23 de marzo de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120712/AnuncioG0164-060712-0001_gl.pdf