DOG 5-10-2011. Decreto 188/2011, do 15 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en proxectos de edificación.
05 de Octubre de 2011

DOG 5-10-2011. Decreto 188/2011, do 15 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en proxectos de edificación.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111005/AnuncioC3F1-210911-6557_gl.pdf