DOG 12-9-2011. Resolución do 31 de agosto de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei
13 de Septiembre de 2011

DOG 12-9-2011. Resolución do 31 de agosto de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería, convocado pola Orde do 13 de xuño de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 20 de xuño).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110912/AnuncioC3F1-050911-6057_gl.pdf