DOG 9-9-2011. Orde do 29 de agosto de 2011 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de
09 de Septiembre de 2011

DOG 9-9-2011. Orde do 29 de agosto de 2011 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110909/AnuncioC3F1-010911-5935_gl.pdf