ANTEPROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA
25 de Junio de 2014

Esta lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico da función pública galega e a determinación das normas aplicables con carácter xeral a todo o persoal ao servizo das Administracións Públicas e entidades incluídas no seu ámbito de aplicación, en exercicio das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no seu Estatuto de Autonomía e en desenvolvemento do Estatuto Básico do Empregado Público.

Ver Anteproxecto

Ver Galería