LEI 9/2012, DO 3 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN DAS DISPOSICIÓNS BÁSICAS DO REAL DECRETO LEI 20/2012, DO 13 DE XULLO, DE MEDIDAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E DE FOMENTO DA COMPETITIVIDADE, EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO.
13 de Agosto de 2012

LEI 9/2012, DO 3 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓN DAS DISPOSICIÓNS BÁSICAS DO REAL DECRETO LEI 20/2012, DO 13 DE XULLO, DE MEDIDAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E DE FOMENTO DA COMPETITIVIDADE, EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO.