ESTADO DOS PROCESOS SELECTIVOS (17/02/2012)
19 de Septiembre de 2011

PERSOAL FUNCIONARIO

CORPO SUPERIOR – A1 – Corpo superior da administración – 2060: OEP 2009

Resolución do 9 de febreiro de 2012, do tribunal pola que se fai pública a data (1 de marzo), a hora

(16.00 h) e lugar de realización (Salón de actos, aulas 4 e 5 da Facultade de Dereito da USC) do

segundo exercicio da fase de oposición.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA01-130212-1215...

CORPO SUPERIOR – A1 – Escala superior de finanzas – 2086: OEP 2009

Resolución do 9 de febreiro de 2012 do tribunal para publicar as cualificacións obtidas polos aspirantes no

4º exercicio e prazo para presentar alegacións no prazo de dez (10) días hábiles contados. Tamén os

aspirantes que superaron este exercicio disporán dun prazo de dez días hábiles para presentar a

documentación xustificativa de estar en posesión do Celga 4 ou equivalente.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120216/AnuncioCA01-100212-1210...

CORPO SUPERIOR – A1 – Escala de sistemas e tecnoloxía da información – 205G: OEP 2011

Corrección erros NEWS de 6-11 de febreiro: Data prevista para a realización do segundo exercicio é o

vindeiro 27 de febreiro de 2012.

CORPO SUPERIOR – A2 – Escala técnica de finanzas – 205F: OEP 2009

Resolución do 8 de febreiro de 2012 do tribunal para publicar as cualificacións obtidas polos aspirantes no

3º exercicio e prazo para presentar alegacións as notas deste. Tamén acorda que os aspirantes que

superaron este exercicio deberán presentar no prazo de dez (10) días hábiles contados, a partir do día

seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, os documentos, orixinais ou fotocopias debidamente

compulsadas, que xustifiquen a exención de realizar o terceiro exercicio do proceso selectivo.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120216/AnuncioCA01-100212-1210...

CORPO SUPERIOR – A2 – Escala técnica de estatísticos – 2085: OEP 2009

Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se nomean como funcionarias as aspirantes que superaron o

proceso selectivo.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA01-100212-1213...

CORPO SUPERIOR – A2 – Enxeñeiros de obras públicas – 2074: OEP 2009

Resolución do 2 de febreiro de 2012, do tribunal pola que se fai pública a data (28 de febreiro), a hora

(16.00 h) e lugar de realización (Aula 11 da EGAP – Santiago de Compostela) do segundo exercicio

da fase de oposición.

Enlace: http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2009/2074/Res02022012_2074.pdf

CORPO SUPERIOR – A2 – Escala de xestión de sistemas de información – 205H: OEP 2011

Resolución do 9 de febreiro de 2012, do tribunal sobre diversos acordos referentes ao 2º exercicio sobre

os aspirantes que obtiveron a cualificación de apto/a e o prazo de 10 días dende o día seguinte a

publicación deste anuncio no DOG para presentar alegacións en relación ás puntuacións obtidas.

Valoracións da segunda proba.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA01-130212-1215...

CORPO AUXILIAR – C1 – Escala de subinspectores de consumo – 206Y: OEP 2005

Resolución do 7 de febreiro de 2012, do tribunal pola que se fai pública a data, a hora e lugar de

realización do 4º exercicio da fase de oposición, en execución da sentenza do 13.07.2011.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120215/AnuncioCA01-080212-12005_gl.pdf

CORPO AUXILIAR – C2 – Corpo auxiliar da Xunta de Galicia – 2059: OEP 2009

Resolución do 6 de febreiro de 2012, do tribunal sobre diversos acordos referentes ao 1º exercicio sobre

as alegacións presentadas polos aspirantes sobre as puntuacións obtidas e sobre as restantes alegacións.

Enlace: http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2009/2059/Res06022012_2059.pdf

Relación de aspirantes non exentos da realización da proba de galego.

Enlace: http://www.xunta.es/dxfp/Funcionarios/OPE2009/2059/DocGalego_2059.pdf

PERSOAL LABORAL

G-I. (004) TITULADO SUPERIOR (Quenda libre): OEP 2005

Acto de elección de destino previsto para o día 29 de febreiro de 2012 en execución da sentenza do

Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 da Coruña do procedemento abreviado 321/2010.

Postos ofertados: http://www.xunta.es/dxfp/Laborais/GI/Prazas_I004.pdf

G-IV. (031) LEGOEIRO/A (Quenda libre e promoción interna): OEP 2008

Resolucións do 6 de febreiro de 2012 do tribunal pola que se fai público o baremo definitivo da fase de

concurso.

Enlace quenda libre: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA01-100212-1213...

Enlace prom. interna: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA01-100212-1213...