DECRET 180/2019 de 27 d'agost
16 de Septiembre de 2019

El passat mes d´agost va sortir el DECRET 180/2019 de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica en l’àmbit de les cures general i especialitzades. Sens dubte una millora a la prescripció infermera del sistema sanitari català.

l´ICS s´ha compromès a què tramitarà l'acreditació de les infermeres i els infermers que hi treballen perquè puguin indicar medicaments i productes sanitaris.

En els 4 mesos vinents, totes les infermeres que tinguin com a mínim un any d'experiència laboral rebran informació de l´inici del tràmit telemàtic.
Si no es compleix el mínim d'un any s'haurà de superar un curs d´adaptació que està elaborant el departament de salut i el consell de col·legis de´infermeres de Catalunya, i que s'impartirà de manera totalment gratuïta.

Així també s'ha obert un procediment excepcional adreçat als centres del sistema sanitari integral d'utilització publica de Catalunya (SISCAT) per sol·licitar l'acreditació del personal que compleixi els requisits que estableix el DECRET sempre amb el consentiment previ dels professionals.

Amb el referent amb les adaptacions tècniques per a l'efectivitat de l'ordre de dispensació electrònica, el Servei Català de la Salut ha de portar a terme, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, les adaptacions necessàries al sistema integrat de recepta electrònica (SIRE) i preparar les accions necessàries perquè les infermeres i els infermers acreditats que presten serveis en centres del SISCAT puguin disposar de certificats digitals segurs que els permetin la signatura electrònica de les ordres de dispensació electrònica.

Vosaltres mateixos podeu tramitar l´acreditació per via telemàtica, mitjançant el model normalitzat disponible al portal http://canalempresa.gencat.cat al qual es pot accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).