Prova de català -Oposicions de l’ICS 2018
24 de Julio de 2019

Recursos que tenim a la xarxa per preparar-nos la prova de català (oposicions de l’ICS 2018)

Molts de vosaltres ens heu manifestat les vostres dubtes envers les proves de català de l´oposició de l´ICS 2018,des de CSIF hem recopilat uns recursos per preparar-vos-la.

Abans de tot, heu de tenir en compte que:

La prova consitirà:

La part d’expressió escrita de una durada de 60 minuts màxim i i la part d’expressió oral serà de 10 minuts màxim.

La puntuació mínima per superar aquesta prova és 5 punts en base 10, tant la part corresponent a l’expressió escrita com la part oral.

Per poder realitzar aquesta prova és imprescindible portar:

- DNI o passaport o permís de conduir, en format original

- Bolígraf de tinta blava o negra

- Cinta correctora

Com a exemple e ítems a tenir en compte:

Part d´expressió escrita 60 minuts:

- 1. Redactar una carta formal (de queixa, per demanar alguna cosa, donar informació sobre uns fets, fer suggeriments...) de 150 paraules aproximadament.

- 2. Redactar un text en varietat estàndard i registre formal, de 200 paraules aproximadament:

  • Article d’opinió en una revista per exposar i argumentar un punt de vista, convèncer, etc.
  • Comentari sobre aspectes determinats (personatges, argument, tema...) d’un llibre, d’una obra de teatre o d’una pel·lícula que hagi llegit/vist l’examinand, per a una revista, per a un concurs, etc.; o bé sobre altres temes que requereixin descriure llocs, persones, etc., i fer-ne una valoració personal.

Part d´expressió oral 10 minuts:

L’examinand és avaluat individualment i ha de demostrar que és capaç d’expressar-se amb facilitat i fluïdesa, de manera adequada i suficientment correcta en situacions de comunicació quotidianes dels àmbits social i laboral d’una formalitat mitjana, que requereixen l’ús de la llengua oral estàndard.
Es valoren les capacitats següents:
a) Adequar-se a la situació (als interlocutors, al tema i a l’objectiu comunicatiu).
b) Conduir el text (el tema, les idees) de manera ordenada i clara: iniciar el tema, desenvolupar-lo, donar-lo per acabat...
c) Compensar les pròpies dificultats de comunicació/expressió: autocorregir-se, aclarir una idea o emfasitzar un aspecte important per mitjà de la reformulació, la matisació, l’exemplificació...

d) Combinar amb flexibilitat construccions diferents (declaratives, interrogatives, canvis d’ordre...).
e) Utilitzar un repertori lèxic prou ampli i precís sobre temes de caràcter general (sense excés de repeticions ni de mots jòquer —cosa, fer, tema, etc.).
f) Utilitzar elements cohesionadors i connectors lògics propis de la llengua oral.
d) Pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció acceptable d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard.
g) Llegir un text en veu alta de manera que sigui comprensible per a qui l’escolta (llegir sense vacil·lacions i segmentant adequadament, amb el ritme i la velocitat adequats...).

Recursos d´aprenentatge per la prova de català:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-aprendre-catala/cursos-de-catala/

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/mostrasuf.pdf

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/Criteris_-respostes_-C1.pdf

Consorci per la normalitzaciò lingüística:

https://www.softcatala.org/corrector/

https://wiki.cpnl.cat/doku.php/recling:inici

Itineraris d´aprenentatge llengua catalana nivell suficiencia

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm