Els sindicats docents de Tarragona denuncien davant Inspecció de Treball l'incompliment de les mesures de prevenció en els centres educatius
05 de Octubre de 2020

Els sindicats docents de Tarragona denuncien davant Inspecció de Treball l'incompliment de les mesures de prevenció en els centres educatius

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, al costat dels altres sindicats docents de Tarragona (USTEC, CCOO, CGT i Sindicat de Professors de Secundària) denuncien, davant Inspecció de Treball, l'incompliment de les mesures de prevenció en els centres educatius des que es reprengués l'activitat escolar al setembre.

Denuncien que “l'obertura dels centres educatius durant el mes de setembre s'ha fet sense haver implementat cap de les mesures que poden incidir positivament a l'hora de minimitzar o suprimir el risc de contagi de la Covid-19”. Especialment:

• la reducció del nombre d'alumnes per grup,

• la neteja, higienització i ventilació dels centres,

• el subministrament en quantitat suficient de mascaretes, gel hidroalcohòlic i pantalles facials,

• la distància entre alumnes de 1,5 metres o d'1 metre,

• la dotació de noves aules i/o espais equivalents,

• la protecció dels treballadors especialment sensibles al risc de contagi,

• la gestió de casos Covid-19 en els centres educatius,

• la formació específica al personal dels serveis educatius,

• la informació, la participació i la consulta de manera regular als òrgans de representació dels treballadors

• i el reforç dels mitjans materials i humans del servei de prevenció.

Atesos els incompliments de les mesures de prevenció del contagi de la Covid-19 en els centres educatius per part del departament d'educació, sol·liciten:

“PRIMER. - Que d'acord amb l'article 40 de la Llei 31/1995, es procedeixi, per part de la Inspecció de Treball, a verificar que les mesures i els mitjans que ha destinat el Departament d'Educació són suficients per a garantir la seguretat i la salut de la plantilla docent i no docent dels centres educatius per a evitar el risc de contagi de la Covid-19.

SEGON. - Que la Inspecció de Treball verifiqui si el Departament d'Educació garanteix de manera específica la protecció dels treballadors i de les treballadores especialment sensibles al risc de contagi de la Covid-19 d'acord amb l'article 25 de la Llei 31/1995.

TERCER. - Que, si s'escau, es requereixi al Departament d'Educació, per a esmenar els incompliments de les mesures de prevenció del contagi de la Covid-19, i es procedeixi a la paralització de les activitats presencials amb alumnes en els grups i centres educatius en els quals es vulneri la normativa i els protocols Covid-19, d'acord amb els articles 43 i 44 de la Llei 31/1995.

QUART. - Que s'insti el Departament d'Educació a informar i convocar als òrgans de representació dels treballadors en matèria de prevenció per l'aplicació dels protocols i les possibles modificacions de les instruccions per a combatre la Covid-19”.

(S'adjunta denúncia davant Inspecció de Treball)