NO VOLEM PATIR
EL PROFESSORAT DE RISC I NO DE RISC NO VOL PATIR AQUEST INICI DE CURS. CSIF ASSUMEIX EL MANIFEST DE L'AGRUPACIÓ DE DOCENTS I PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU EN RISC.
25 de Agosto de 2020

CSIF, sindicat més representatiu en les administracions públiques, no està d'acord en la forma com el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha plantejat l'inici de curs amb la presència de moltíssims companys i companyes que van presentar en el seu moment la declaració responsable i posteriorment la documentació que acreditava la seva vulnerabilitat.

Aquests companys i companyes han rebut en els darrers dies un correu electrònic que els declara aptes per a desenvolupar les seves tasques docents, simplement amb unes mesures que són les que fem servir pràcticament tots i totes en la nostra vida quotidiana.
Alguns companys que no han estat qualificats d'aptes se'ls ha indicat agafar la baixa laboral.

Tot això ha creat un gran malestar al personal. Els primers perquè tenen por d'anar a les aules en aquestes condicions i els segons perquè es consideren completament útils per treballar de forma telemàtica, com ho van fer durant el confinament.

Des de CSIF hem treballat des del començament de la pandèmia prioritzant la salut del professorat i l'alumnat davant de qualsevol altra qüestió i així creiem que s'ha de fer.

- En la major part de centres no es poden obtenir les ràtios proposades amb la presència de tot l'alumnat a l'hora. Proposem assistència al 50% en setmanes alternes.

- No considerem oportú que el Departament passi la responsabilitat de garantir les ràtios a les direccions dels centres.

- Hi ha alternatives per tal que es garanteixi l'educació dels alumnes les setmanes que no assisteixin al seu centre: treballar telemàticament des de casa, habilitar espais municipals amb docents contractats a l'efecte, monitors, etc.

- El personal de risc faria les tasques telemàtiques.

- Considerem insuficient el nombre de 500.000 tests que es faran, car la Comunitat Educativa supera els 1.200.000 membres a Catalunya. Exigim tests per a tothom!

- Exigim que es considerin de risc totes les persones majors de 55 anys, les que tinguin patologies que els facin vulnerables i els que convisquin amb persones de risc.

- Jornada continuada a tots els centres per reduir al mínim les aglomeracions de persones a les entrades i sortides dels centres.

- Garanties per a totes i tots els opositors tant en matèria de salut com en el desenvolupament de totes les activitats del procés.

CSIF S'ADHEREIX I ASSUMEIX EL MANIFEST DE L'AGRUPACIÓ DE DOCENTS I PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU EN RISC

"Benvolguts i benvolgudes,
som l’Agrupació de Docents i Personal de Suport Educatiu en Risc.
Ens dirigim a vostès per mostrar el nostre desacord amb les mesures establertes per a la tornada a l'escola el setembre de l’any 2020, en el context de la pandèmia de COVID-19 i subscrivim no començar les classes presencials, basant-nos en els següents motius:
1. Les mesures planificades pel Departament d’Educació són més reactives que previsores, ja que no recullen quines accions es duran a terme per evitar contagis entre persones asimptomàtiques. De la mateixa manera, les declaracions responsables que es fan signar a les famílies són totalment ineficaces pel mateix motiu. Per aquesta raó, exigim la realització de proves PCR i serològiques de manera periòdica a tot el personal docent i de suport educatiu, per tal de saber si hi ha casos infecciosos susceptibles d’entrar a les aules i produir un rebrot dins el centre educatiu que posi en perill l’alumnat o la resta de personal.
2. Exigim que els contagis, incapacitats i defuncions derivats de la COVID-19 siguin considerats com a accidents laborals per haver estat exposats a aquest risc específic durant l'exercici de la nostra professió.
3. A data d’avui, 19 d’agost de l’any 2020, no s’ha donat resposta als docents i personal de risc sobre la seva incorporació a les aules. Parlem de persones que tenen una o més patologies considerades de risc i que en una tornada presencial s’hi juguen la vida. Tampoc s’ha parlat de què passa amb els docents que conviuen amb familiars de risc o que es fan càrrec de persones altament vulnerables. Per això exigim que es doni l’oportunitat de treballar telemàticament al personal de risc i al que conviu amb persones de risc.
4. Exigim ser considerats de manera explícita com a col·lectiu exposat a nivell de risc 2 (NR2) i establir les adaptacions conseqüents tal com estableix el "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente la exposición al SARS‐CoV‐2" del 8 de juny de 2020. Ha quedat constatat, per Ensenyament, que haurem de jugar un paper actiu en la detecció de casos sospitosos i positius per COVID-19, per la qual cosa existeix la notòria probabilitat d'estar en contacte amb persones simptomàtiques.
5. Actualment no existeix cap punt en les instruccions donades pel Departament d’Educació on s’especifiqui com cal actuar en cas de tenir alumnat en situació de risc a l’aula, ja sigui
per malaltia o per tractaments immunosupressors. En aquest cas, el personal educatiu es pregunta, qui assumirà la responsabilitat de les conseqüències que una infecció li pugui causar? De la mateixa manera, quan un docent s’infecti, qui en serà el responsable?
6. El Departament d’Educació ha recomanat a alguns docents de risc que utilitzin equips EPI i, per tant, el servei de prevenció de riscos laborals hauria de facilitar-los. Ningú ha informat en cap cas, si els equips de protecció segons les necessitats individuals seran facilitats pel centre educatiu o el Departament. Exigim que es tinguin en compte les necessitats del personal educatiu i es facilitin equips de protecció adient des del Departament.
7. Els grups estables no són reals, en tant que els alumnes no hi conviuen. És totalment irresponsable mantenir l’alumnat en ràtios de 25 a primària i 30 a secundària i que, a més a més, no duguin mascareta. Actualment, segons la normativa de Sanitat (RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, del 8 de juliol) s’exigeix sempre mascareta en llocs tancats, es pugui o no mantenir la distància de seguretat. Com pot ser que a les aules, on no es pot mantenir la distància de seguretat, l’alumnat vagi sense mascareta? Per aquest motiu exigim una baixada de ràtios i l’obligatorietat de la mascareta per part de docents i alumnat.
8. Tal i com actualment s'estan plantejant les entrades i sortides, preveiem que serà un caos i hi haurà aglomeracions de persones, per la qual cosa demanem evitar desplaçaments innecessaris i apostar per la jornada continuada/intensiva. D’aquesta manera es redueixen les massificacions i desplaçaments que poden propiciar contactes de risc.
9. El servei de menjador és un altre absurd en la lluita contra la disseminació del virus, ja que els grups estables d’aula es trenquen una vegada els nens surten de l’aula i mengen amb alumnes d’altres grups. Per aquest motiu, se sol·licita fer el servei de menjador separant els alumnes per grup estable.
10. Durant aquests darrers mesos hem vist el gran pilar que representa el servei de neteja per poder mantenir la salubritat dels espais i veiem inviable que els docents i el personal de suport n’hagin de fer la desinfecció. Principalment, per tres motius: primer, el personal de l’àmbit educatiu no ha rebut cap tipus de formació referent a la desinfecció dels diferents espais i materials que podem trobar al centre educatiu. Segon, no podem deixar els grups sense vigilància per tal d’anar a desinfectar espais diversos cada vegada que hi hagi la necessitat. Tercer, hi ha personal qualificat que ja fa aquesta feina i temem que aquesta desinfecció continuada sigui l’excusa per prescindir de les seves hores de contractació i/o reduir-les. Exigim que, tal i com s'ha fet a Alemanya, s’incrementi el servei i personal
de neteja a tots els centres per garantir la constant desinfecció dels espais durant tota la jornada i que es netegin de manera periòdica i continuada els espais, molt especialment entre torns.
11. Conjuntament amb l’increment de personal de neteja, també es veu necessari la dotació d’un petit kit de neteja i desinfecció bàsics a cada aula. Aquest kit podria consistir en una dissolució de lleixiu i paper absorbent i permetria una actuació ràpida en cas de necessitat. Caldria assegurar, a més a més, el reabastiment sempre que fos necessari, per garantir la possibilitat de desinfecció immediata en el casos requerits.
12. No s’han dotat les aules de mesures per evitar les infeccions per aerosol ni de mitjans per assegurar-ne la correcta ventilació, sense que hi hagi risc d’entrada d’Aedes albopictus, de Culex pipiens o del temut Culex perexiguus (transmissor de la Febre del Nil). Exigim purificadors d’aire i filtres Hepa per cada aula, per tal de minimitzar els riscos per contagi amb aerosol. Així mateix, exigim que s'inhabilitin per exercir la docència tots aquells espais que no disposin de ventilació suficient (sense finestres i/o portes a l'exterior).
13. Enguany s’incorporen molts funcionaris en pràctiques dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnic de formació professional de la convocatòria 2018-2019. Donat que només se’ls pot avaluar si estan en actiu un mínim de 6 mesos, volem que es canviï aquesta condició en el cas de personal de risc o en casos de baixa per COVID-19, donat que el passat curs 2019-2020 no va ser avaluable per retards en el procés per part del Departament d’Educació, i que la situació de pandèmia actual, escapa del seu control. Sol·licitem que en casos de personal de risc i/o baixa per malaltia arrel d’una infecció, la seva avaluació sigui a partir del que van fer el passat curs, sempre que el docent estigués actiu dintre de la borsa de treball de personal docent en centres educatius públics. Creiem que Inspecció i els equips directius poden aconseguir referències suficients sobre la validesa o no d’un docent que va treballar tot el curs passat.
14. Catalunya va ajornar la convocatòria d’oposicions del curs 2019-2020 per realitzar-les el 4 de setembre de 2020 i, actualment, és l’única comunitat que no les ha ajornat de nou degut a la situació sanitària. Pensem que és una irresponsabilitat i demanem que s’aturin de forma immediata. Es tracta de reunir grups de més de 10 persones en espais tancats durant un mínim de 3 hores, tenint en compte que la majoria de participants i tribunals són membres actius que treballen en diversos centres educatius repartits per Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Aquest fet propicia que si hi ha infeccions, aquestes es reparteixin per molts
centres educatius de tot el territori i més enllà, cosa que trobem irresponsable i totalment evitable. Per aquest motiu exigim un ajornament de les proves d’oposicions. A més, creiem que hi hauria vulneració de drets si es continua amb el procés selectiu en meitat de la pandèmia en el qual hi hagi candidats/es amb el virus en un estat contagiós, que posi tothom en risc, o que impedeixi que la persona infectada realitzi el procediment d’accés donada l’obligatorietat de la quarantena. Una possible solució seria aplicar els articles 61.6 i 61.7 del EBEP (concurs de mèrits), especialment considerant, i amb intenció d’estabilitzar als milers de docents interins que es troben en frau de llei per abús de temporalitat des de fa molts anys, tal com dictamina la sentència del TJUE del passat 19 de març de 2020 per tot l'Estat Espanyol, també a Catalunya.
15. Pel que sabem fins ara, tampoc s'han previst mesures de distància al transport escolar, fet que incrementarà el risc d'infecció si es continua amb la idea que els menors de 6 anys no han d'anar amb mascareta.
16. En la línia de la RESOLUCIÓ ENS/864/2012, de 8 de maig, exigim que els docents majors de 55 anys siguin considerats persones de risc i siguin exempts d'impartir classes presencials i puguin desenvolupar classes virtuals i altres activitats complementàries (elaboració de material didàctic, propostes d'innovació didàctica, col·laboració en preparació d'activitats de tallers, laboratoris, etc...).
17. S'hauria de considerar per a tots els nivells en els que les famílies de l’alumnat i docents ho vegin factible, i no solament per secundària, l'opció online o semi-presencial, si es considera un grup en el que la meitat dels alumnes van a classes, mentre que l'altra meitat reben docència online (streaming, materials, vídeos, etc). Això no només ajudaria a reduir ràtios, sinó que facilitaria la feina telemàtica de personal de risc i permetria atendre l’alumnat de forma més individualitzada, donant així a les famílies el dret a decidir per la salut dels seus fills.
18. Per tal de facilitar la gestió presencial, semi-presencial i no presencial de l’aprenentatge, cal un augment de plantilla docent. Molts centres, tant de primària com de secundària i FP, no disposen d’una infraestructura de xarxa suficientment robusta com per donar resposta a l'elevada demanda d’aquest tipus de recurs davant de la possible dualitat metodològica en l’ensenyament del nostre alumnat. És per aquesta raó que es veu necessari un increment molt significatiu de la plantilla de mestres i professorat, per tal de poder donar suport a tot l’alumnat, ja sigui de manera presencial o telemàtica. D’altra banda, aquest augment de docents i suports educatius facilitarà, també, una millor gestió de les ràtios a l’aula.
En segon lloc, en acord amb l’Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES), ens afegim i ratifiquem els següents motius:
- El pla no resol que passarà amb les famílies que tenen persones vulnerables o immunodepressores, si podran quedar exemptes de la presencialitat i quina atenció́ rebran aquestes persones. El pla tampoc preveu el tractament educatiu dels infants que es trobin aïllats de forma preventiva. Creiem que en aquests casos, la igualtat entre infants no queda garantida, ja que no es mobilitzen recursos ni es disposa d'actuacions específiques.
- No existeixen plataformes o recursos tecnològics adients i complerts per a cobrir les necessitats de famílies que, per motius de salut, no poden portar els seus fills a l’escola, en trobar-se en situació́ de risc. La compra d’equips individuals (tauletes, ordinadors, aparells...) no és, per sí mateixa, una solució́ per a les necessitats que generarà la situació́ davant la qual ens trobem.
Finalment, tant personal docent i no docent dels centres educatius i les famílies (AFEES) considerem que el pla de reobertura de les escoles per al 2020-2021 ha estat elaborat en condicions d’una manca total i absoluta de transparència, objectivitat i participació:
- Se sustenta en premisses falses o dades controvertides, començant per l’asseveració́ que els nens no contagien, i sense comptar amb informació́ definitiva sobre la seroprevalença, les condicions d’immunitat i les condicions en que es realitzaran tests PCR per al conjunt de la comunitat educativa.
- Manca de participació́ de Comitès de salut laboral per avaluar les mesures fixades, i sense consultar al conjunt de la comunitat educativa.
- Aquest pla s’ha realitzat sense diàleg amb tots els actors de la comunitat educativa, començant per les famílies, els cossos de personal docent i no docent i les administracions locals.
Per tant, a més de les sol·licituds inicials, ens afegim a les que reclamen des de l’AFEES:
- Que les mesures demanades no poden suposar una minva de drets dels docents i personal no docent.
- Que l'increment de despesa que suposi, en cap cas l'hem d'assumir les famílies amb les conegudes quotes il·legals.
- Que les mesures que proposem han de garantir l’equitat entre infants.
- Que si demanem poder fer projectes híbrids, semipresencials o excepcions per a determinats nens i nenes que sigui sense augment d'hores de treball dels docents, pero amb la seva participació́ i tutoria.
- Facilitat per conciliar en cas de semipresencialitat, no presencialitat o episodis d'aïllament.
- Que els docents de risc puguin donar classes online a casa seva a l’alumnat de risc o amb familiars vulnerables.
- Que les famílies amb membres d'alt risc tinguin l’opció́ d’ensenyament amb plataformes virtuals.
- Que les famílies que per salut no facin classes presencials, no perdin la plaça escolar.
- Mascaretes gratuïtes homologades FFP2 per docents i personal no docent en quantitat suficient segons duració́. També́ opció́ a pantalles. Així com gel hidroalcohòlic gratuït en totes les aules i espais escolars. També aparells gratuïts per prendre temperatura a l’entrada de l’escola/institut.
- Obligatorietat de les mascaretes per l’alumnat.
- Que no desapareguin les especialitats.
- Reducció́ de ra tio a les aules o desdoblament de grups.
- Jornada continua i així́ evitar aglomeracions.
- Possibilitat que les famílies puguin optar per una flexibilitat educativa, escollint entre educació́ presencial, semipresencial, o a distancia, de manera estructural, dotant al sistema educatiu dels mecanismes necessaris per a que les famílies optin pel model que els resulti més adequat per les seves casuístiques, entorn, medis i necessitats, dotant sempre totes les opcions dels recursos necessaris tant materials com de personal. L’educació́ online rebaixa les ra tios.
- Buscar espais més amplis i ben ventilats per fer classes, com s'ha fet a Dinamarca (biblioteques municipals, zoo, centres cívics...).
- Dotació́ de tecnologies a tots els centres educatius, docents i alumnat. L’escletxa econòmica s’ampliarà més encara i moltes famílies no podran fer front al cost tecnològic.
- Implementar infermera escolar al centres educatius per tasques assistencials i promoció de salut entre d’altres. Mantenir vetlladores i especialistes.
- Dotació́ de personal qualificat per a tot l'alumnat, com psicopedagogs i educadors socials, a més d’adaptació́ dels materials per a les seves casuístiques.
- En cas de fer excursions facilitar les sortides a l'entorn immediat sense ús de transport.
- Formació́ constant a tots els nivells a docents i famílies.
- Ampliació́ de la dotació́ dels EAP per fer els dictàmens a l’alumnat.
- Increment de serveis de neteja i disposició́ de personal durant l'horari docent.
--Suport per als docents per tractar la gestió́ emocional d'alumnes que han viscut situacions dramàtiques a casa, pors i ansietats.
- L’alumnat escolaritzat a casa ha de tenir dret a la targeta moneder. Necessitat d’ampliació́ de beques.
- L’alumnat escolaritzat a casa amb NESE o NEE ha de rebre el suport psicopedagògic que rebria al centre educatiu normalment. A més, dels recursos materials i humans qualificats (psicopedagogs, logopedes, educadors socials, etc.).
Considerem que si es complís amb aquestes mesures, la tornada seria segura per a tothom, si alhora es garanteix una assistència per a les persones de risc que no poden o no els hi volen portar.
En cas contrari, cridem a la VAGA EDUCATIVA DE DOCENTS I PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU. Primer és la salut de tota la comunitat educativa.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem cordialment.
Agrupació de Docents i Personal de Suport Educatiu en Risc."