MUFACE. DARRERA SETMANA PER AL CANVI D'ENTITAT SANITÀRIA EN PERÍODE ORDINARI
27 de Enero de 2020

Els funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat estan enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, un dels règims especials de el Sistema de Seguretat Social espanyol.

Aquest règim especial compta amb dos mecanismes de cobertura complementaris:

a) El règim de l'mutualisme administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), organisme públic dependent de el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

b) El règim de classes passives, gestionat per la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat ia favor de familiars). Des del 1 de gener de 2011, els que accedeixen a la condició de funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat, no tenen aquest mecanisme de cobertura sinó que estan obligatòriament inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, només als efectes de les seves drets passius .

Tràmits més utilitzats

ACCÉS A LA WEB DE MUFACE CENTRE MEDIC A CATALUNYA

En qualsevol cas, podeu canviar, quantes vegades considereu necessàries, la vostra decisió al gener i juny de cada any:
CANVI D'ENTITAT SANITÀRIA
1. Canvi Ordinari:

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'afiliació, que estiguin adscrits als serveis públics de salut oa les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si s'escau, a 31 de maig de cada any.

2. Canvi extraordinari:

2.1 Canvi fora de el període ordinari

Fora de el període ordinari, es podrà autoritzar el canvi d'Entitat de Segur d'Assistència Sanitària o d'adscripció als serveis públics de salut:

Quan es produeixi un canvi de destinació de l'mutualista en actiu que impliqui trasllat a una altra província o illa. Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província o illa. Quan es produeixi un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència de titular, i aquest sigui mutualista jubilat beneficiari que tingui aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat de matrimoni de l'mutualista i posseeixi un document assimilat al d'afiliacón expedit per MUFACE. Aquest dret es pot exercir per una sola vegada cada any. Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat d'assegurança des de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari que es regula en l'epígraf 2.2 següent. Quan el mutualista passi a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional als el extingir el seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i / o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no s'hagi a la pèrdua de la condició de mutualista. Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, si escau, els Serveis Públics d' salut.

Procediment de canvi d'entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança Privat d'Assistència Sanitària, així com canvis d'entitat privada a Sistema Nacional de Salut o viceversa per a la percepció de l'assistència sanitària a través dels Serveis públics de Salut de la seva Comunitat Autònoma de residència o viceversa.

Pot realitzar aquest tràmit a través de la seu electrònica de Muface, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl @ veu (certificat digital, DNI electrònic, Cl @ veu Permanent o Cl @ veu PIN). Si voleu registrar-se a Cl @ veu, hi ha oficines de MUFACE a què pot fer-ho, conegui aquí quins són, i per conèixer altres maneres de fer-ho, entri aquí.

A més, pot realitzar-acudint a Les nostres oficines, oa qualsevol dels registres que preveu l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per efectuar el canvi d'Entitat, el mutualista ha de presentar al costat de la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si escau, el Document assimilat a l'd'afiliació

Model de Sol·licitud Cambio_de_Entidad

2.2 Canvi extraordinari als serveis públics de salut

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència mèdica hospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE / SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic de l'procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre de el Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit als serveis públics de salut, en el cas que li sigui concedit el canvi.