MUFACE, TRÀMITS ONLINE
A partir de l'1 de març, MUFACE simplifica el procés de sol·licitud electrònica de les Prestacions Complementàries Dentàries i Oculars.
03 de Marzo de 2019

A partir de l'1 de març, MUFACE simplifica el procés de sol·licitud electrònica de les Prestacions Complementàries Dentàries i Oculars, un dels serveis més demandats per mutualistes i beneficiaris. A l'empara de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Mutualitat actualitza i completa el procés electrònic utilitzat per a la seva tramitació, per tal d'agilitzar encara més la seva concessió. Així mateix, les millores inclouen condicions més flexibles per a la presentació de documents originals.

A més, si és vostè mutualista en actiu o jubilat, per a la sol·licitud d'aquestes prestacions s'ha de seguir a partir d'ara un d'aquests passos:

A partir l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de prestacions Oculars" de la nostra Seu a https: // seu. muface.gob.es/. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació CL @ veu. Destaquem la identificació Cl @ veu, que permet interactuar amb Muface i altres administracions i organismes sense necessitat de targeta o programari afegit. Per registrar-se, conegui les oficines de MUFACE a què es presta aquest servei, o entre aquí.
Els mutualistes jubilats, beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions dentàries i oculars electrònicament quan ho desitgin. Si prefereixen seguir utilitzant l'imprès oficial en paper, podran fer-ho durant els dies hàbils de març, setembre i octubre de cada any natural, ja sigui en les nostres oficines, per correu postal o mitjançant els registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas de correu postal, la sol·licitud haurà de tenir entrada en Muface durant l'esmentat període.
Excepcionalment, es podran presentar sol·licituds en paper, pels mitjans descrits en l'apartat anterior, quan aquestes es basin en fets que prescriguin durant l'any natural en què la sol·licitud sigui presentada, tenint en compte el termini de cinc anys previst en l'art. 53.1 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Pel que fa a les altres Prestacions complementàries, és a dir, Audiòfons, laringòfons i Matalassos Anti-escares, també es flexibilitza la presentació de documentació original, entre altres modificacions.